OVB Vermögensberatung Kft.

Részvételi, játék- és adatkezelési szabályzat

Aktualitások minden a pénzügyekről

Részvételi, játék- és adatkezelési szabályzat

Játékszabályzat

Játékszabályzat

1. A Promóció Szervezője

A jelen promóciós szabályzatot az OVB Vermögensberatung Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út. 140, Cg.01-09-724845, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: SZERVEZŐ) adta ki a 2017. december 11. 10:00 órától 2017. december 15. 24:00 óra között, saját hivatalos (https://www.facebook.com/OVB.HU/) címen elérhető Facebook oldalának népszerűsítése és figyelemfelkeltés céljából megrendezésre kerülő „Játsszon és nyerjen az OVB Magyarországgal!  – Üzenőfali játék” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: JÁTÉK) vonatkozóan.

A SZERVEZŐ kijelenti, hogy jelen JÁTÉK nem minősül a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

Jelen Játékszabályzat hatálya a SZERVEZŐ által az alábbiakban részletezett feltételek szerint megrendezésre kerülő „Játsszon és nyerjen az OVB Magyarországgal!  – Üzenőfali játék” elnevezésű játékra érvényes.

2. A JÁTÉKBAN résztvevő személyek és a részvétel feltételei

A JÁTÉKBAN való részvétel ingyenes és önkéntes. A JÁTÉKBAN kizárólag azon magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vehet részt aki

a. 18. életévét betöltötte,
b. magyar állampolgár, és
c. saját Facebook felhasználói fiókkal (a továbbiakban: Profil) rendelkezik.

A JÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek:

a. A SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, munkavállalói
b. A SZERVEZŐVEL megbízási szerződéses jogviszonyban álló üzletkötői
c. A PROMÓCIÓ lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők
d. A fenti pontokban meghatározott személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  8:1 .§ (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

A JÁTÉKBAN való részvétel a jelen hivatalos Részvételi, játék- és adatkezelési szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A SZERVEZŐ fenntartja magának a jogot arra, hogy a fentieken túl jelen szabályzat 6. pontjában meghatározott esetekben a résztvevőt a JÁTÉKBÓL kizárja.

3. A Játék rövid leírása

A JÁTÉKBAN egy poszt jelenik meg a SZERVEZŐ (https://www.facebook.com/OVB.HU/) címen elérhető hivatalos Facebook oldalán, amelyben három kérdést tesznek fel. 

A poszt játékideje: 2017. december 11. 10:00 órától 2017. december 15. 24:00 óráig tart.

A Játék menete

A JÁTÉK során a résztvevőknek a SZERVEZŐ (https://www.facebook.com/OVB.HU/) címen elérhető hivatalos Facebook oldalán és a fenti időszakban Facebookon hirdetésként is megjelenő posztja kapcsán kell a posztban hozzászólásként releváns választ adnia az abban feltett kérdésekre.

4. Nyeremények

A JÁTÉK során, a helyes megfejtők között 3 fő nyertes kerül kisorsolásra, akik mindegyike fejenként egy darab nyereménycsomagra jogosult. A nyereménycsomag tartalma:

- 1db OVB bögre
- 1 db OVB írószer készlet

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

5. A Nyeremények sorsolása

A SZERVEZŐ a JÁTÉK lezárultát követően 2017. december 19. 12:30 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló programok segítségével a nyertesek személyének megállapítása érdekében sorsolást hajt végre. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláshoz igénybe vett programok a következő címen érhetők el: socialwinner.besocial.hu, random.org.  

A sorsolásra a JÁTÉK azon résztvevői között kerül sor, akik a feltett kérdésekre helyes válaszokat adtak. A nyeremények sorsolásán egy Játékos egyszer vehet részt és egy Játékos egy nyereménycsomag megnyerésére jogosult. A fentieken kívül más nyeremény, illetve pótnyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

A Nyertesek értesítése, a nyeremények átadása

A Nyerteseket a SZERVEZŐ a sorsolást követő 3 munkanapon belül a JÁTÉK során használt Facebook felhasználói fiókra megküldött üzenetben tájékoztatja a SZERVEZŐ, illetve kapcsolattartó személy elérhetőségeiről (név, e-mail cím). A nyereményeket a SZERVEZŐ a nyertesekkel történt egyeztetést követően a nyertes választása alapján

a. postai szolgáltató útján kézbesíti a nyertes által megadott magyarországi címre, vagy
b. a SZERVEZŐ székhelyén előre egyeztetett időpontban biztosítja annak átvételét.

Amennyiben a nyertes és a SZERVEZŐ közti egyeztetésre 2 munkanapon belül nem kerül sor, úgy az érintett nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszti és a nyereményt a SZERVEZŐ ismételten nem sorsolja ki. Amennyiben a Játékos a postai szolgáltató útján kézbesített nyereményét nem veszi át, vagy a SZERVEZŐ székhelyén előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, úgy nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes Játékos köteles gondoskodni arról, hogy nyereménye ne kerüljön illetéktelen személyhez, ha más személy játszott a nevében – erről értesítenie kell a SZERVEZŐT. Ha nyertes Játékos Facebook felhasználói fiókjával visszaéltek, ezért SZERVEZŐ semmilyen formában nem tehető felelőssé.

Ha a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.

6. A JÁTÉKBÓL – a SZERVEZŐ megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a JÁTÉK szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a JÁTÉKRA létrehozott Facebook felhasználói fiókkal vesznek részt a JÁTÉKBAN, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a JÁTÉKBAN abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a JÁTÉKKAL összefüggésben a SZERVEZŐNEK okoztak. Továbbá SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

7. SZERVEZŐ teljes körűen mentesíti a Facebookot minden JÁTÉKRA jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a JÁTÉKKAL kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

8. Adatvédelem, adatkezelés

8.1. A Játékosok a JÁTÉKBAN való részvételükkel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy

a. adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a SZERVEZŐ kizárólag a JÁTÉKON való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával.

b. nyertesség esetén SZERVEZŐ a nyertes nevét és kizárólag a település megjelölésével lakóhelyét, valamint a nyereményt minden további feltétel és ellenérték nélkül saját Facebook oldalán a hozzájárulás visszavonásáig közzé tegye.

8.2. SZERVEZŐ a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

8.3. SZERVEZŐ bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a SZERVEZŐNÉL, a SZERVEZŐ fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján SZERVEZŐ által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.4. A SZERVEZŐ a JÁTÉK sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

9. SZERVEZŐ az Adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

10. SZERVEZŐ a jelen Játékszabályzat és a JÁTÉK menetének vagy a JÁTÉK bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a JÁTÉK során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a JÁTÉKOT szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a JÁTÉKBÓL kizárja. Ilyen esetben a SZERVEZŐ mindennemű felelősségét kizárja.

11. A SZERVEZŐ nem vállal felelősséget azért, ha a JÁTÉK időtartama alatt a SZERVEZŐ Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a JÁTÉK technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a SZERVEZŐN kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A SZERVEZŐ az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

Budapest, 2017. december 11.

OVB Vermögensberatung Kft.

 
A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal másol a merevlemezre. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépen, és nem tartalmaznak vírusokat. A weboldalon található cookie-k nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot magáról. A böngésző beállításainál bármikor letilthatja a cookie-k használatát. Általános szabályként a cookie-kat a weboldalakon a munkamenet időtartama miatt anonim, statisztikai értékelések és a felhasználóbarát jelleg javítása érdekében használják.
Okay