Impresszum

A szolgáltató neve: OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01‐09‐724845

Adószám: 13231796-2-41

Elérhetőségek:
Tel.:
+36 1 231 0670
Fax: +36 1 231 0679
E-mail:ovb@office.ovb.hu


Engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségei: Magyar Nemzeti Bank

Székhely:
1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Tel.: +36 1 428 2600
Fax: +36 1 429 8000
E-mail: info@mnb.hu

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Ügyfélszolgálati tel.: +36 80 203 776

Pénzügyi fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Felügyeleti engedély szám (biztosításközvetítés): E-II/273/2005

Felügyeleti engedély szám (pénzügyi szolgáltatás közvetítése): EN-I-722/2010, H-EN-156/2017

Tárhelyszolgáltató adatai: Pallas GmbH

Székhely:
50321 Brühl, Hermülheimer Str. 8a (Németország)
Tel.: +49 (0)2232 1896 0
Fax: +49 (0)2232 1896 29
E-mail: information@pallas.com

Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő ügyfeleinek, ideértve az OVB bármely szolgáltatását vagy informatikai rendszerét személyesen vagy távoli hozzáféréssel igénybe vevő bármely természetes személyt (e dokumentumban a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat). Jelen Tájékoztató és a Szabályzat elérhető az OVB székhelyén és elektronikus formában a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

3. Az Adatkezelő jogos érdekére vonatkozó információk

Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogos érdek érvényesítése” szerepel, az adatkezelésre az OVB vagy vele szerződésben álló harmadik fél érdekének érvényesítése (elsődlegesen közvetlen üzletszerzés, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, az OVB szolgáltatásának nyújtása, továbbá az esetleges visszaélések megelőzése) érdekében kerül sor. Az OVB-nek meggyőződése, hogy az ilyen típusú adatkezelés szükséges ahhoz, hogy meglévő és leendő Ügyfeleinek magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson, így a jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezeléshez fűződő érdekével nem állnak szemben az Ügyfelek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az előbbiek érvényesülése érdekében az OVB korlátozott időtartamban és terjedelemben végez adatkezelést jogos érdekeinek érvényesítése céljából, valamint biztosítja az Ügyfél jogát arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

4.1. Adatfeldolgozók:

Az OVB részéről adatfeldolgozóként járnak el a közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadó”), akik ezen szerződés tartama alatt a személyes adatok megismerésére és kezelésére jogosultak. Továbbá adatfeldolgozónak minősülnek az OVB-vel szerződésben álló elektronikus adatfeldolgozók, informatikai partnerek (rendszerüzemeltetők, információbiztonsági és szoftverfejlesztési tevékenységet végzők). Az OVB a személyes adatokat átadhatja - a tevékenységéhez szükséges mértékben - tulajdonos anyavállalata részére. Az érintett adatfeldolgozók listáját jelen tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. Egyéb címzettek:

Az OVB életbiztosítási szerződés (befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, kockázati életbiztosítás) megkötése előtt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 153. § (1) bekezdése alapján köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit. Az OVB az életbiztosítási igényfelmérő adatait köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítási termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz. Az OVB az általa üzemeltetett, auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattételről készített felvételt köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítás termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz.

A hivatkozott adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódóan címzettek a következő biztosítók lehetnek: Generali Biztosító Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

5. Az Ügyfél, mint érintett jogai

Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

5.1. A hozzáférés joga: az OVB Ügyfele, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

5.2. Helyesbítéshez való jog: az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

5.5. A tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Ügyfél tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

5.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: ha az adatkezelésre az Ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét). Az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre küldött nyilatkozatával, illetve a jelen Tájékoztató 1. sz. Mellékletének 10-11. pontjaiban meghatározott adatkezelések esetében az Ügyfél hozzájárulását a gepjarmu@office.ovb.hu e-mail címre megküldött nyilatkozatával is visszavonhatja.

5.8. Jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, Honlap: http://www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

6. Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogi kötelezettség teljesítése” vagy „szerződés teljesítése” szerepel, az Ügyfél általi adatszolgáltatás és az OVB általi adatkezelés a szerződés megkötésének, illetve az OVB részéről annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében való közreműködés előfeltétele. Ezek hiányában a szerződéskötés meghiúsulhat, illetve annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében az OVB nem működhet közre.

7. Az OVB által végzett adatkezelés magában foglalja az automatizált döntéshozatal lehetőségét (ideértve a profilalkotást is). Az Ügyfél a Szabályzatban részletezettek szerint jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8. Abban az esetben, ha az OVB a személyes adatokat nem az Ügyféltől gyűjti, annak forrása személyes ajánlás. Az ajánló fél vállalja, hogy az ajánlott személyeket - az OVB Tanácsadóval való kapcsolatfelvételt megelőzően - tájékoztatja az adatok átadásáról. Az OVB Tanácsadó az ajánlott Ügyféllel az ajánlást követő 30 napon belül kapcsolatba lép, ennek során ismerteti jelen Tájékoztató tartalmát és elérhetőségét.

Az Ügyfelet felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

1. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk (az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

 

Adatkezelés típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

1.

A www.ovb.hu honlapot használók adatainak kezelése, „cookie” alkalmazása

A honlap és aloldalai nyilvánosan látogathatóak, a honlapon használt cookie-k személyazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a böngészőprogramban letilthatóak

Adatkezelés nem történik

Adatkezelés nem történik

Adatkezelés nem történik

2.

Üzenetküldés a www.ovb.hu Honlap „Kapcsolat” menüpontjából

A megkeresés céljától függően: kapcsolatfelvétel igénylése / szolgáltatások iránti érdeklődés esetén annak nyilvántartása és válaszadás, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (üzenet elküldésével) / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

3.

Kapcsolatfelvétel Ügyfél vagy leendő Ügyfél általi kezdeményezése

A kapcsolatfelvétel igény rögzítése, az ennek során átadott személyes adatok nyilvántartása, válaszadás és az OVB részéről eljáró közvetítői megbízott kijelölése céljából, kapcsolatfelvétel lebonyolítása

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 90 napig

4.

Telefonos hangrögzítés

A hívás céljától függően: ügyintézési folyamatokkal kapcsolatos minőségellenőrzés, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, Minőség-ellenőrzési feladat teljesítéséhez szükséges dokumentum-másolatok

Ügyfélnek nem minősülő féllel folytatott telefonbeszélgetés: 5 év, panaszbejelentés: 5 év, biztosítási vagy pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetés: a szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

Közvetített szerződés állományképességének vizsgálata

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

5.

Elérhetőségi adatok kereszthitelesítése

Az Ügyfél által megadott elérhetőségi adatok (e-mail cím és mobiltelefonszám) pontosságának megerősítése és Ügyfélhez társítása.

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Név, telefonszám, e-mail cím

Az ügyfél e-mail címére történő üzenetelküldés időpontjától számított 24 óráig.

6.

Pénzügyi elemzés, igényfelmérés

A közvetítői tevékenység keretében a biztosítási, pénzügyi szolgáltatatási szerződés megkötése előtt, illetve a pénztári belépési nyilatkozat aláírása előtt elvégzendő ügyféligény-felmérés, igénypontosítás

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

7.

Közvetlen üzletszerzés

Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás (ügyfélszerviz), az OVB szolgáltatásainak népszerűsítése, ajánlása, ismertetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

Az OVB Adatkezelési tájékoztató megismerését, szervizszolgáltatás nyújtását, illetve a közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását követő 2 év, igényfelméréshez szükséges adatok tekintetében maximum 4 év. Ajánlás alapján történő adatkezelés esetén az ajánlás dátumát követő 30 nap

8.

Hírlevél / üzletszerzési célú elektronikus üzenet küldése

Hírek, információk, termék- és szolgáltatásajánlatok továbbítása, valamint a hírlevél-szolgáltatás folyamatos fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Név, telefonszám, e-mail cím, közvetített szerződésekkel kapcsolatos adatok, igényfelméréssel kapcsolatos adatok

A hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevélről történő leiratkozásig)

9.

Értesítés Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (KGFB) illetve CASCO biztosítási szerződés évfordulójáról

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület elérhetőségéről, melyen lehetősége nyílik az új szerződés megkötésére.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Név, telefonszám, e-mail cím

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 1 évig

10.

Megkezdett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció során megadott adatok ideiglenes tárolása

Az OVB által üzemeltett elektronikus felület használata során megadott adatok tárolása annak érdekében, hogy azok az ügyfél számára a KGFB illetve CASCO biztosítási szerződés megkötésére irányuló díjkalkulációs (igényfelmérés és a termékek összehasonlító bemutatása) és ajánlattételi folyamat későbbi időpontban történő folytatása esetén rendelkezésre álljanak. Az adatkezelés célja továbbá az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület azon egyedi elérhetőségéről, melyen a megkezdett díjkalkulációs- illetve ajánlattételi folyamat folytatható.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Az ügyfél által az elektronikus felületen megadott adatok, melyek lehetnek: személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, igényfelméréshez szükséges adatok, a korábbi biztosítási szerződésre vonatkozó azonosító adatok

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a tarifálási és ajánlattételi folyamat folytatásáig vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy a hozzájárulás megadásától számított 60 napig.

11.

Ajánlattétellel befejezett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció adatainak ideiglenes tárolása, évfordulós értesítés-, illetve díjkalkuláció érdekében

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél az OVB közvetítésével távértékesítés keretében létrejött KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről, az OVB által üzemeltett felület egyedi elérhetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél, a meglévő KGFB illetve CASCO biztosítási szerződés díjkalkulációs (igényfelmérés és termékek összehasonlító bemutatása) folyamata során megadott adatok alapján kezdeményezhessen újabb tarifálást.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

személyi- személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, igényfelméréshez szükséges adatok a korábbi biztosítási szerződésre vonatkozó azonosító adatok

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattétel napjától számított 426 napig

12.

Online ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Távértékesítés keretében történő biztosítási ajánlattételre alkalmas elektronikus felület használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás (chat funkció) biztosítása.

GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

Név, e-mail cím, biztosítási ajánlat adatai, ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok

A szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

13.

Megkötött biztosítási szerződés lebonyolításához kapcsolódó tárgy előállításával és megküldésével kapcsolatos adatkezelés

Az OVB által értékesített biztosítási szerződéshez kapcsolódóan Ügyfél által igényelhető tárgy (pl. kulcstartó kártya) előállítása és megküldése.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Személyi adatok, cím- és kapcsolati adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 90 napig

14.

Nyereményjáték, promóció szervezése

Az OVB által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban résztvevők nyilvántartása, sorsolás, értesítés (kihirdetés), igények elbírálása

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (nyereményjátékban, promócióban való részvétel)

Nyereményjáték, promóció szabályzatának megfelelően (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok)

Nyereményjátékkal, promócióval kapcsolatos igényérvényesítési határidő leteltéig

15.

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Az OVB közvetítésével létrejött, még élő szerződés teljesítésének előmozdítása, vagy a létre nem jött, vagy megszűnt szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az előbbiekre vonatkozó hatósági, bírósági megkeresések megválaszolása, az OVB igényeinek érvényesítése

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, biztosítási alapú befektetési termék esetén: az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

16.

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

17.

Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

18.Bankszámlához kapcsolódó éves díjkimutatásban szereplő adatok kezeléseAz ügyfél fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerült valamennyi díjról, valamint adott esetben a kamatlábakról szóló, pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentum felhasználása az ügyféligényfelmérés során annak érdekében, hogy az OVB az ügyféli igényeknek megfelelőbb, így kedvezőbb költségszerkezetű pénzügyi szolgáltatási szerződést (bankszámlaszerződést) ajánlhasson az ügyfél számára.GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulásaA számlavezető pénzintézettől kapott éves díjkimutatás szkennelt példánya-, illetve az arról készült képfelvétel, mely a következő adatokat tartalmazza: személyi adatok, címadatok, pénzforgalmi számlára vonatkozó adatok, a pénzforgalmi számla díjaira és kamataira vonatkozó adatok, a pénzforgalmi számlával összefüggésben igénybe vett szolgáltatásokra és díjakra vonatkozó adatokA hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 180 napig
19.Idegen biztosítási ajánlatban, kötvényben szereplő adatok kezeléseAz adatkezelés célja a biztosítási termékre vonatkozó igényfelmérés, igénypontosítás keretében az ügyfél meglévő idegen (nem az OVB közreműködésével létrejött) biztosítási szerződésére vonatkozó adatok (így különösen a fedezett kockázatok, kizárások, díjak, pótdíjak, kedvezmények, biztosítási összeg(ek)) kezelése az ügyfél érdekeinek és elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása és az ügyfél oldali adminisztrációs teher csökkentése érdekében.GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulásaBiztosítási ajánlat, illetve szerződés létrejöttéről kiállított fedezetet igazoló dokumentum (kötvény) másolati példánya (képfelvétel), mely a következő adatokat tartalmazza: személyi adatok, címadatok, a fedezetekre, a biztosítottakra, a biztosító kockázatviselésére vonatkozó adatok, a biztosítási díjakra, pótdíjakra, kedvezményekre vonatkozó adatok, biztosítási összeg(ek)re vonatkozó információk, záradékok.A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 180 napig

20.

Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés

Távértékesítés keretében történő életbiztosítási ajánlattétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele, pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentumokról készített képfelvétel, képmás, hangfelvétel

 

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig, valamint a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

21.

Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés

Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-másolatok

Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

22.

Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés (auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás esetén)

Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése az OVB által üzemeltetett auditált elektronikus hírközlő eszköz útján

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-képfelvételek, képmás, videofelvétel

Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

23.

Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A szerződés megkötésével, OVB részéről történő teljesítésével, megszűnésével, a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó kifogás vizsgálata és válaszadás

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok, az előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés során kért adatok és megtett nyilatkozatok, képmás, hangfelvétel

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

24.

Számviteli kötelezettség teljesítése

Az OVB számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó és egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, címadatok, szerződésadatok)

Számviteli törvényben előírt időtartam végéig

2. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: az OVB közvetítői tevékenységében közreműködő adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó megnevezése

Adatfeldolgozó elérhetősége

Tevékenység típusa

Bankmonitor Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 16/B 3. emelet

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység informatikai támogatásával kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek

BázisNet Rendszerház Kft.

9022 Győr, Kiss J. u. 18. 2. em. 3.

Biztosításközvetítői tevékenység informatikai támogatásával kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek

Smartsupp.com, s.r.o.

Csehország, 602 00 Brno, Milady Horakove 13.

Azonnali üzenetküldő szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

TechTeamer Kft.

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 9.

Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

Mravik Róbert E.V.

2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrácz út 17. I/5.

Futárszolgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

OVB Holding AG

Németország, 50667 Köln, Heumarkt 1.

Elektronikus nyilvántartásokban végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

OVB közvetítői megbízottak

Az OVB-vel jogviszonyban álló közvetítői megbízottak adatai a Magyar Nemzeti Bank által a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 407. § (1) bekezdése valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján vezetett nyilvántartásban ellenőrizhetők. A nyilvántartás elérhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon.

Biztosításközvetítői, pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint pénztári tagszervezési tevékenységhez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 267. 5. ép. 1. em

Nyomdai és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása

 

A Facebook-plugin (Tetszik-gomb) használata

Honlapunkon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használjuk. A Facebook-plugint a Facebook logóról vagy a „Like-gombról” („Tetszik”) ismerheti fel az oldalunkon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

Ha az oldalunkra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebook-szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP-címről keresték fel az oldalt. Ha a Facebook „Tetszik-gombját” megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor az oldalunkon megjelenő tartalmakat a Facebook-profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook az oldalaink látogatását a felhasználói fiókjához rendeli. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: hu-hu.facebook.com/policy.php.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából

1. Bevezető rendelkezések, a szabályzat személyi hatálya

Ezen adatkezelési szabályzat (e dokumentumban a továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezik az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-724845) mint adatkezelő (e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”) által végzett személyes adatkezelések során érvényesülő alapelvekről és általános szabályokról. Jelen Szabályzat alkalmazásában érintett (e dokumentumban a továbbiakban: „Érintett”) az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az OVB személyes adatnak minősülő információt kezel, így különösen:

 • Az OVBvel munkaviszonyt létesített személyek (munkavállalók) és munkaviszonyt létesíteni kívánó személyek (pályázók),
 • Az OVBvel megbízási jogviszonyt létesített közvetítői tevékenységet végző közreműködők (megbízottak), vagy ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó személyek (érdeklődők vagy jelentkezők),
 • Az OVB által szervezett, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági képzések bármelyikére jelentkező, azon részt vevő személyek (hallgatók) vagy pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgák bármelyikére jelentkező, azon részt vevő személyek (vizsgázók),
 • Az OVB közreműködésével, közvetítői szolgáltatása igénybe vételével biztosítási, pénzügyi szolgáltatási szerződést kötni szándékozó vagy szerződést kötött, vagy pénztári tagsági jogviszonyt létesített személyek (ügyfelek) egyes esetekben a szerződés meghiúsulása vagy megszűnése esetén is, illetve az OVB szolgáltatása iránt érdeklődők (potenciális ügyfelek).

Az OVB által végzett adatkezelések részletszabályait (figyelemmel az egyes érintetti csoportok sajátosságaira) a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek mellékletében meghatározásra kerültek az adatkezelések típusai, a személyes adatok tervezett kezelésének céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama.

Az OVB elkötelezett a tekintetben, hogy adatkezelési tevékenysége mindenkor a jogszabályi előírásoknak és iparági sztenderdeknek megfelelő legyen, biztosítva ezzel a folyamatok hatékonyságát és az érintettek jogainak érvényesülését. Ezért az OVB rendszeresen elemzi az adatkezelési tevékenységei során nyert információkat és gyakorlati tapasztalatokat, ezek alapján folyamatait rendszeresen felülvizsgálja és bevezeti a szükséges változtatásokat. Erre való tekintettel az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

2. Tájékoztatás az adatkezelőről

Cégnév: OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

Cégjegyzékszám: 01-09-724845

Adószám: 13231796-2-41

Képviseli: Jánosi Gergely / Papp Ádám ügyvezető

Elérhetőségek adatkezelési ügyekben:

E-mail: adatvedelem@office.ovb.hu

Tel: +36-1-231-0670

3. A Szabályzat alkalmazása szempontjából irányadó jogszabályok

Az OVB számára kiemelt jelentőséggel bír az Érintettek személyes adatainak védelme, jogaik gyakorlásának biztosítása. Az OVB az Érintettek személyes adatait mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai szerint, bizalmasan kezeli, eleget tesz az adatbiztonságra vonatkozó követelményeknek, kialakítja az ennek érvényre juttatására szolgáló eljárásokat és ehhez kapcsolódóan megteszi a szükséges adminisztratív, fizikai biztonsági, valamint technikai és szervezési intézkedéseket.

Az OVB szolgáltatásait igénybe vevő Érintett (ügyfél) által rendelkezésre bocsátott, illetve az OVB által egyéb módon megszerzett és kezelt személyes adatok gazdasági titoknak (bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak) minősülhetnek, ezek kezelése során az OVB figyelembe veszi az ágazati jogszabályok sajátos rendelkezéseit is (részletesen lásd jelen Szabályzat 7. pontjában).

Jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során figyelembe vett jogszabályok különösen:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2014. évi LXXXVIII. tv. a biztosítási tevékenységről (Bit.)
 • 2013. évi CCXXXVII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • 1993. évi XCVI. tv. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról (Öpt.)
 • 2007. évi CXXXVIII. tv. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről (Bszt.)
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2017. évi LIII. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 • 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv.)
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DMtv.)

4. Fogalmak

Jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak, kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak, az itt leírtak szerint értelmezendőek:

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b) „személyes adatok különleges kategóriái”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

g) „adatkezelő”: a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó fél, jelen Szabályzat alkalmazása tekintetében az OVB;

h) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az OVB nevében személyes adatokat kezel;

i) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

j) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

k) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

ka) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

kb) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

5. Az adatkezelés alapelvei

Az OVB az Ügyfelek személyes adatainak kezelése során az alábbi alapelvek szerint jár el:

a) „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”: a személyes adatok kezelését az OVB jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi;

b) „Célhoz kötöttség elve”: a személyes adatokat az OVB csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) „Adattakarékosság elve”: az OVB olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, továbbá a szükségesre korlátozódnak;

d) „Pontosság elve”: az OVB által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az OVB minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;

e) „Korlátozott tárolhatóság elve” az OVB a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására statisztikai célból kerülhet sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;

f) „Integritás és bizalmas jelleg elve” az OVB a személyes adatok kezelését oly módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) „Elszámoltathatóság elve” az OVB mint adatkezelő felelős az adatkezelés alapelveinek érvényesüléséért és e megfelelés igazolásáért.

6. A személyes adatkezelések céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelések időtartama

Az OVB által végzett adatkezelések részletszabályait (figyelemmel az egyes érintetti csoportok sajátosságaira) a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek mellékletében meghatározásra kerültek az adatkezelések típusai, a személyes adatok tervezett kezelésének céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama.

7. Biztosítási, bank és pénztártitoknak minősülő adatok kezelése

a) A Bit. 379. § (1) bek. értelmében az OVB biztosításközvetítőként az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Adatkezelés csak a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, a biztosítás fenntartása, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése céljából, vagy a Bit. által meghatározott egyéb célból végezhető.

b) A Hpt. 160. § (1) bek. értelmében banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az OVB, mint pénzügyi szolgáltatás közvetítő rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából az OVB ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) az OVB szolgáltatását igénybe veszi, vagy aki szolgáltatás igénybevétele céljából kapcsolatba lép az OVB-vel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

Nem jelenti a banktitok sérelmét a pénzügyi intézmény által a pénzügyi intézménnyel szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás, ekként az OVB jogosult ezen adatok kezelésére.

c) Az Öpt. 40/A. § (2) bek. értelmében pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. A pénztár üzleti és pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelhet.

Az Öpt. 2. § (4) bek. i) pontja értelmében az OVB által végzett tagszervezői tevékenység a pénztári tagsági jogviszony létrehozására irányuló rendszeres, üzletszerű tevékenység, mely kiterjed a tagsági jogviszony létrehozatalának elősegítésére, pénztári termékek ismertetésére, ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére, illetve a tagsági jogviszony létrehozatalában, a tagsági jogviszonyt érintő adat- és egyéb módosítási igények - így különösen személyi adatváltozás, portfólióváltás, kedvezményezett jelölés, tagdíjmódosítás -, valamint a kifizetési igények felvételére és a pénztár részére való továbbítására, továbbá a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető kifizetések igénylésében való közreműködésre.

Az Öpt. 11/B. § értelmében az OVB tagszervezőként a tagszervezés során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó személyes adatokat csak az adott természetes személy pénztártaggá válása érdekében használhatja fel, és korlátlan ideig köteles megőrizni a tudomására jutott pénztár-, illetve üzleti titkot.

8. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Tájékoztatás és hozzáférés a személyes adatokhoz

8.1.1. Előzetes tájékoztatás

Az OVB a személyes adatok megszerzésének időpontjában (a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató útján) az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelő és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei,

b) a személyes adatok kezelésének tervezett célja, az adatkezelés jogalapja,

c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek meghatározása,

d) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

f) az érintett egyes jogai érvényesítésének módja,

g) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

h) jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló adatszolgáltatás esetén arról, hogy az a szerződés megkötésének előfeltétele -e, valamint hogy az érintett köteles -e a személyes adatokat megadni, mik az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei,

i) az automatizált döntéshozatal lehetőségéről (ideértve a profilalkotást is), és annak módszertanáról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

j) ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik, az adatok forrásáról.

8.1.2. A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) a kezelt személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az OVB az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát (egy példányban) költségmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az OVB indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem alapján megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéri.

Ha az OVB nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme alapján, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

8.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan (hozzájárulás alapján) került sor.

A fentiektől eltérően a személyes adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbiak valamelyikéhez szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az OVB az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén korlátozza az adatkezelést:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, ameddig az OVB számára lehetővé válik a személyes adatok pontosságának ellenőrzése);

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az OVB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (arra az időtartamra, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az OVB azt az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség keretében az OVB minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az OVB az Érintettet – kérésére - tájékoztatja e címzettekről.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul.

Az Érintett tiltakozása esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás, akkor az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, mely esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

8.7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a személyhez fűződő személyes jellemzők értékelésére használják.

Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, kivéve, ha a döntés:

a) közte és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b) a döntés meghozatalát tagállami vagy uniós jog teszi lehetővé, vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9. Adatbiztonság

Adatbiztonsági követelményrendszer alatt értendőek mindazon technikai és szervezési intézkedések, amelyeket az OVB a személyes adatok védelmének érdekében alkalmaz.

Az OVB intézkedik annak érdekében, hogy a megbízásából eljáró adatfeldolgozók rendelkezzenek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyeket a jogszabályok előírnak, és amelyek elősegítik az adatbiztonsági követelményrendszer érvényesülését.

Az OVB az Ügyfelek személyes adatait megfelelő fizikai és szoftveres védelemmel ellátott szervereken tárolja, és minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz az adatvédelmi incidensek (ideértve minden olyan eseményt, ami az OVB által kezelt személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását eredményezi, különösen: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés) megelőzése és megakadályozása érdekében.

Szükséges technológiai és szervezési intézkedés alatt értendőek többek között a következők:

a) korlátozott, kizárólag az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében és arra jogosultaknak biztosított külső és belső hozzáférés a tárolt adatokhoz,

b) a számítástechnikai eszközök, adatbázisok megfelelő fizikai és logikai védelme,

c) az adatkezelés során használt hardver- és szoftverelemek rendszeres karbantartása, fejlesztése,

d) rendszeres adatmentés és archiválás az adatvesztés megakadályozása illetve az adatvesztés hatásainak mérséklése érdekében.

A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályokat az OVB belső adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az OVB az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, illetve ha az érintett személyiségi jogát e módon megsérti, az Érintett jogosult sérelemdíjat követelni. Az OVB felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül:

 • bírósághoz fordulhat, vagy
 • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: http://www.naih.hu

Jelen Szabályzat részét képezik az alábbi Adatkezelési Tájékoztatók:

 1. OVB adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére
 2. OVB adatkezelési tájékoztató munkaviszony betöltésére pályázók részére
 3. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői megbízottak részére
 4. OVB adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére
 5. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői tevékenység gyakorlása iránt érdeklődők részére
 6. OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére
 7. OVB Akadémia adatkezelési tájékoztató

A jelen Szabályzatot az OVB ügyvezetése jóváhagyta és elfogadta.

K.m.f

Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: „OVB”) által a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) alapján működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tevő természetes személy (továbbiakban: Bejelentő) alább meghatározott személyes adatai kezelés során érvényesülő szabályokat.
Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat), mely elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.


1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről


OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.:01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely / Papp Ádám ügyvezető). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.


2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

Adatkezelés céljaJogalapjaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés időtartama
Kizárólag a Panasztörvény szerinti
bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.
GDPR 6. cikk (1) c)
jogi kötelezettség
teljesítése
Személyi- és személyi
azonosító adatok, cím- és
kapcsolati adatok, a Bejelentő
által rendelkezésre bocsátott
egyéb személyes adatok

A bejelentés kivizsgálásáig és a bejelentés
tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetéséig terjedő időtartamig. A
bejelentés megtételétőt számított harminc
nap, a határidő meghosszabbítása esetén
legfeljebb három
hónap.

3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái


A Bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv és hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv és hatóság annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a személyes adatait az erre vonatkozó eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására
jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. A bejelentő személyes adatainak megismerésére az OVB jogi- és compliance csoportjának munkavállalói jogosultak. Az OVB a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.


4. A Bejelentő, mint érintett jogai


Az OVB számára kiemelten fontos, hogy a Bejelentők megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.


4.1. A hozzáférés joga: a Bejelentő, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.


4.2. Helyesbítéshez való jog: a Bejelentő jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.


4.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): A Bejelentő jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.


4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Bejelentő jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.


4.5. A tiltakozáshoz való jog: a Bejelentő jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Ügyfél tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.


4.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Bejelentő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.


4.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: ha az adatkezelésre a Bejelentő hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét). A Bejelentő az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre küldött nyilatkozatával.


4.8. Jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9, Honlap: www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

Hatályos: 2023.07.24-től módosításig vagy visszavonásig

A./ A panaszkezelés általános elvei

Ezen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) rendelkezik az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-724845, adószám: 13231796-2-41, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140. - továbbiakban: OVB vagy Szolgáltató) függő biztosításközvetítői (többes ügynöki)-, valamint független pénzügyi szolgáltatás közvetítői,- illetve jelzáloghitel közvetítői (többes ügynöki) tevékenységét érintő ügyfélpanaszok hatékony, átlátható és gyors kezelését biztosító eljárásról, a panaszügyintézés módjáról és a panaszkezelési nyilvántartás vezetésének szabályairól.

Az OVB köteles az ügyfélnek a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés OVB részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő magatartását, tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását (a továbbiakban: panasz) teljeskörűen kivizsgálni és megválaszolni.

A Szabályzat kiadásának alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok:

 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) és különösen annak a panaszkezelésről szóló 159. §-a és 382. §-a, valamint
 • A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 437/2016. (XII. 16.) Kormány rendelet, valamint
 • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) és különösen annak a panaszkezelésről szóló 288. §-a, valamint
 • A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Kormány rendelet, valamint
 • A Magyar Nemzeti Bank elnökének 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelete az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó szabályokról.

Jelen Szabályzatot az OVB a jogszabályi előírásoknak megfelelően székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi.

E Szabályzat hatályba lépésével az OVB korábbi, 2022. február 01-től hatályos Panaszkezelési Szabályzata hatályát veszti.

B./ A panaszkezelés részletes szabályai

Az OVB biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek az OVB, illetve a megbízásából eljáró személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus eléréssel folyamatosan) közölhesse. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba az OVB-vel, mint a Hpt. szerinti független közvetítővel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

I. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz esetén:

a) személyesen a panaszügyintézés helyén, mely az OVB székhelye, a nyitvatartási idő: minden munkanap 8 órától 16 óráig.

b) telefonon a következő számon: +36-1-231-0670. A hívásfogadási idő megegyezik a nyitvatartási idővel, kivéve egy munkanapot (hétfő), mely napon a hívásfogadási idő 8 órától 20 óráig tart.

2. Írásbeli panasz esetén:

a) személyesen vagy más által átadott irat útján az OVB székhelyén;

b) postai úton (levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140);

c) telefaxon (telefaxszám: +36-1-231-0679);

d) elektronikus eléréssel (elektronikus levelezési cím: panaszkezeles@office.ovb.hu).

3. Az írásbeli panaszbejelentés formája:

Az OVB lehetővé teszi, hogy az ügyfél az írásbeli panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB vagy Felügyelet) honlapján közzétett formanyomtatványt alkalmazhassa, ezért azt a honlapján az ügyfelek számára elérhetővé teszi, azonban az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja. Az írásbeli panaszok fogadása folyamatos.

Amennyiben az ügyfél az írásbeli panaszát nem a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység címére küldi meg, vagy ha az ügyfél az írásbeli panaszt a szolgáltató valamely ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, a szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egysége részére, ahol nyilvántartásba veszik azt.

4. Meghatalmazott eljárása:

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

II. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért az OVB külön díjat nem számol fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

1. Szóbeli panasz kivizsgálása:

A szóbeli panaszt az OVB azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Az OVB telefonon közölt szóbeli panasz esetén biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést; az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz azonnali kivizsgálása követelményének az OVB - függő biztosításközvetítői (többes ügynöki) tevékenysége körében- úgy is eleget tehet, hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik és az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából - rögzített hangfelvétel alkalmazásával - visszahívja. A visszahívást egy évig meg kell őrizni.

A szóbeli panasz székhelyén történő kezelése érdekében az OVB biztosítja, hogy az ügyfél személyes ügyintézésre elektronikusan és telefonon keresztül is előzetesen időpontot foglalhasson. Az OVB a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül személyes ügyfélfogadási időpontot biztosít az ügyfél számára.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül, melyet az OVB öt évig megőriz. Az ügyfél kérésére az OVB biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen huszonöt napon belül - az ügyfél kérésének megfelelően - rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról az OVB jegyzőkönyvet vesz fel, valamint telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz azonosítására szolgáló adatokat. A jegyzőkönyv egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az OVB az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott, indokolással ellátott válasszal együtt az ügyfélnek 30 naptári napon belül megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:

a) az ügyfél neve;

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

d) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,

e) az ügyfél panaszának részletes leírása, az egyes panaszelemek elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;

f) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag pénztári azonosítója;

g) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, idejevalamint

i) a személyesen közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;

2. Írásbeli panasz:

Az OVB az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A válaszban részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

Az OVB a panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontot elektronikus úton (a panasz előterjesztésére igénybe vettel megegyező csatornán) küldi meg, amennyiben a panasz az ügyfél által bejelentett és az OVB által nyilvántartott elektronikus levelezési címről került megküldésre, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik.

III. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

Az OVB a panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat kérheti az ügyféltől:

a) neve;

b) szerződésszám, ügyfélszám;

c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) telefonszáma;

e) értesítés módja;

f) panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás;

g) panasz leírása, oka;

h) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;

i) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;

j) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

Az OVB a panaszt benyújtó ügyfél adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli.

Amennyiben a panasz kivizsgálásához a szolgáltatónak az ügyfélnél rendelkezésre álló további - így különösen az ügyfél azonosításához szükséges, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, haladéktalanul felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt.

IV. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

1. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu. Az OVB a PBT előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.)

b) MNB (a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: +36-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu).

c) Bíróság.

2. A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az kétmillió forintot.

3. A fogyasztónak minősülő ügyfél a IV.1. pontban foglalt esetben a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve az MNB előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén az OVB külön is tájékoztatja a fogyasztót.

4. Fogyasztónak nem minősülő ügyfél a IV.1. pontban foglalt esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.

V. A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről az OVB nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;

b) a panasz benyújtásának időpontját;

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának, elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés – dátumát.

A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni.

A jelen Panaszkezelési Szabályzatot az OVB ügyvezetése a keltezés napján jóváhagyta és elfogadta.

Kelt: Budapest, 2023. december 29.

Hatálybalépés kelte: 2024. január 01.

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 140, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41 – továbbiakban: OVB) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 25. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentumban világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt az általa működtetett belső-visszaélés bejelentési rendszer működéséről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési
rendszerekről és eljárásokról.


1. Információk az OVB által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről és a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról


1.1. Az OVB a Panasztörvény 18. §-a alapján belső visszaélés bejelentési rendszert működtet, melyben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A belső visszaélésbejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat az OVB jogi- és compliance csoportja látja el.


1.2. A Panasztörvény 20. § (2)-(3) bekezdései az OVB-vel, mint foglalkoztatóval jogviszonyban álló személyek széles köre számára lehetővé teszik, hogy bejelentésüket az OVB által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer keretei között tegyék meg. A Panasztörvény hivatkozott rendelkezései értelmében az OVB által működtetett visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentés megtételére az alábbi személyek jogosultak:


a) Az OVB, mint Foglalkoztató által foglalkoztatott,


b) Az a foglalkoztatott, akinek az OVB-nél, mint Foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt


c) Az OVB-vel, mint Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött


d) Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az OVB-vel, mint Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,


e) Az OVB, mint Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az OVB ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,


f) Az OVB-vel, mint Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és
irányítása alatt álló személy,


g) Az OVB-nél, mint Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,


h) Az OVB-vel, mint Foglalkoztatóval az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és


i) Az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az OVB-vel, mint Foglalkoztatóval megszűnt.


1.3. A belső visszaélés bejelentési rendszerben a bejelentő bejelentését írásban vagy szóban teheti meg az alábbiak szerint:


Írásbeli bejelentés

 • személyesen vagy más által átadott irat útján az OVB székhelyén a Kijelölt szervezeti egység részére;
 • postai úton (levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140) – a postai borítékot „Visszaélés-bejelentés” jeligével ellátva;
 • elektronikus eléréssel (elektronikus levelezési cím: whistleblowing@office.ovb.hu)

Szóbeli bejelentés

 • Személyesen az OVB székhelyén a Kijelölt szervezeti egységnél munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9 órától 12 óráig
 • Telefonon a következő számon: +36-1-231-0670, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9 órától 16 óráig

1.4. Az OVB lehetővé teszi, hogy a bejelentő az írásbeli bejelentés benyújtásához az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt alkalmazhassa, melyet kérésre vagy akát kérés hiányában is megküld a bejelentő részére.


1.5. A szóbeli bejelentés székhelyen történő megtétele érdekében az OVB biztosítja, hogy a bejelentő személyes ügyintézésre elektronikusan és telefonon keresztül is előzetesen időpontot foglalhasson. Az OVB a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül időpontot biztosít a bejelentő számára.


1.6. Írásbeli bejelentés esetén az OVB a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldd a bejelentő számára, melyben általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.


1.7. Az OVB-hez telefonon intézett szóbeli bejelentés esetén az OVB a bejelentést írásba foglalja és– annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.


1.8. Ha a bejelentő a szóbeli bejelentést személyesen teszi meg, az OVB a bejelentést


a) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően - tartós és visszakereshető formában rögzíti vagy


b) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.


1.9. Szóbeli bejelentés esetén az OVB felhívja a bejelentő figyelmét a következőkre:


a) A rosszhiszemű bejelentés következményeire, tehát arra, hogy amennyiben nyilvánvaló válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt és (i) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az OVB az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére köteles átadni (ii) alappal valószínűsíthető
hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére az OVB köteles átadni.


b) A bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy


c) Személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – az OVB a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.


1.10. Az OVB a szóbeli bejelentések írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.


1.11. Az OVB biztosítja, hogy a bejelentő a bejelentését személyazonossága felfedése nélkül is megtehesse (a továbbiakban: anonim bejelentés). Ebben az esetben az OVB nem tesz további intézkedéseket a bejelentő azonosítása érdekében. Ha a bejelentő anonim bejelentést kíván tenni, úgy írásbeli bejelentése a személyazonossága felfedésére alkalmas információt nem tartalmazhat, tehát a
postai borítékon és a küldeményben személyes adatok feltüntetése nem szükséges, illetve az e-mailben tett bejelentések anonimitásának biztosítása érdekében a bejelentés megtételére olyan e-mail cím használandó, amely személyes adatot egyáltalán nem tartalmaz, illetve amely a bejelentő tudomása szerint az OVB nyilvántartásaiban nem szerepel. Az előzőekkel ellentétes módon
megtett bejelentés elveszti, illetve elveszítheti anonimitását.


1.12. Az OVB a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt az OVB különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatja. Ebben az esetben az OVB röviden tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás várható időpontjáról és a
kivizsgálás meghosszabbításának indokairól. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.


1.13. A bejelentés kivizsgálása során az OVB kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a  tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.


1.14. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha


a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (azonosíthatatlan a bejelentő, ha a bejelentés anonim vagy ha a bejelentő személyére vonatkozóan nem áll elegendő információ az OVB rendelkezésére)


b) a bejelentést nem az 1.2. pontban felsorolt, a bejelentés megtételére jogosult személy tette meg,


c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve


d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.


1.15. Ha a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, az OVB ezen tény megállapításáig elvégzi a bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával összefüggő feladatokat.


1.16. Az OVB a bejelentésben foglaltak vizsgálata során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélések orvoslására. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, az OVB intézkedik a feljelentés
megtételéről.


1.17. Az OVB a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha az OVB a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – tudomásul vette.


1.18. Az OVB a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti.


1.19. Az OVB a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli az 1.18. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.


1.20. A bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő bejelentő adatai kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő
hozzájárult. A bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.


1.21. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és (i) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az OVB az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére köteles átadni (ii) alappal valószínűsíthető hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az
eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére az OVB köteles átadni.


1.22. Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.


1.23. A visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.


1.24. Az OVB biztosítja, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, a bejelentésben érintett személy, illetőleg annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett
személy tájékoztatásán túl – az OVB más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges
mértékben oszthatják meg.


1.25. Az OVB a bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően az OVB biztosítja, hogy a bejelentésben érintett, illetőleg a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett illetőleg a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.


2. Tájékoztatás a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerekről és eljárásokról


2.1. A Panasztörvény értelmében a bejelentő bejelentését több csatornán is megteheti. Az első lehetőség, ha a bejelentő panaszát, közérdekű bejelentését az állami szerveknél, helyi önkormányzatoknál teszi meg. A bejelentő a közérdekű bejelentését a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa) saját nevében, vagy akár
azonosítás nélkül is megteheti. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.


2.2. A bejelentőnek lehetősége van arra is, hogy bejelentését a foglalkoztatójánál tegye meg. A Panasztörvény értelmében foglalkoztató az a személy, aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében
tevéknységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi. A Panasztörvény értelmében a bejelentésre a foglalkoztatóval jogviszonyban álló személyek széles köre jogosult. Az OVB-nél, mint foglalkoztatónál történő bejelentés eljárási szabályairól szóló információkat jelen dokumentum 1. pontja tartalmazza.


2.3. A Panasztörvény 32. § (1) bekezdése meghatározza azokat az állami szerveket, amelyek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre. Ezekbe az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekbe is bárki tehet bejelentést.


2.4. A Panasztörvény kiemelt figyelmet fordít a visszaélés-bejelentők védelmére. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.


2.5. A bejelentés megtétele jogszerű, ha a bejelentő a bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg, a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

Hatályos: 2023.07.24-től módosításig vagy visszavonásig