Szervizszolgáltatásunk

»Személyre szabott megoldásokat kínálunk Önnek. A szolgáltatás azt jelenti számunkra, hogy Ön mellett állunk bármikor, amikor csak szüksége van ránk.«

»A sorsunkat nem láthatjuk előre – azonban a rugalmas pénzügyi megoldásokat igen.«

Személyes pénzügyi partnereként elkísérjük Önt a céljai eléréséhez vezető úton. Egyedi megoldásokat kínálunk. Ha kérdés merül fel Önben, valamilyen problémába ütközik vagy esetleg kritikát szeretne megfogalmazni: Ön mellett állunk.

A legszívesebben egy személyes beszélgetés keretében ismerjük meg az Ön céljait. Így érthetjük meg legjobban az Ön helyzetét, így kínálhatjuk a lehető legjobb egyéni megoldásokat. A pénzügyi célokhoz és elképzelésekhez vezető úton szívesen állunk Ön mellett. Pénzügyi tanácsadója a helyi csapattal, a magyar központi irodával és partnereinkkel dolgozik együtt annak érdekében, hogy a legjobb lehetőségeket kínálhassa Önnek.

Pénzügyi tanácsadó

A közelben

 • Személyes tanácsadás
 • Struktúra
 • Az Ön céljai
 • Testreszabott stratégiák
 • Megoldások

OVB Vermögensberatung Kft. Központja:

Budapest

 • Vezetőség
 • Adminisztráció
 • Általános információ

Találja meg az Önhöz legközelebb levő pénzügyi tanácsadót

Pénzügyi tanácsadója a lehető leghamarabb felkeresi Önt – legkönnyebben akkor, ha közel van hozzá. A 2900 pénzügyi szakember közül mindig lesz olyan, aki az Ön közelében van – hogy ki a leginkább releváns, azt online, tanácsadókeresőnk segítségével tudhatja meg. Az Ön postai irányítószáma alapján találja meg a legközelebbi kapcsolattartót, akivel meg is állapodhatnak egy személyes találkozóban.

Nemcsak a saját pénzügyi tanácsadójára számíthat, hanem a helyi csapatra is, hogy együtt a legjobb megoldást kínálhassák Önnek. A különböző tapasztalatokkal és háttérismerettel rendelkező csapattagok együtt dolgozzák ki az optimális stratégiát az Ön számára.

A közösségi médián keresztül gyorsan és célzottan elérheti saját pénzügyi tanácsadóját, ő ezután telefonon keresi fel Önt először.

A legegyszerűbb módja lehet a kapcsolatfelvételnek, ha tanácsadóját az irodájában keresi fel.

Ha szeretné, tanácsadónkat természetesen saját otthonában is fogadhatja

Ha kényelmesebb Önnek, kérje a találkozó helyszínét egy semleges helyre, ahol Ön is jól érzi magát, például egy kávézóba.

Találja meg OVB tanácsadóját!

Támogatjuk Önt abban, hogy álmait valóra váltsa – és mindezt szenvedéllyel és empátiával. Tanácsadóink bármikor, bárhol rendelkezésre állnak az Ön számára: Akár az OVB számos irodájában, az Ön otthonában vagy kedvenc kávézójában. Az Ön pénzügyi, biztosítási és nyugdíjigényei számunkra mindig az első helyen állnak.

A budapesti központ

Pénzügyi tanácsadója és az ő helyi csapata mögött áll a vállalat gerince: a magyarországi központi iroda, amely az adminisztráció mellett mindenekelőtt partnereink kiválasztásával foglalkozik. A termékek és a partnerek lelkiismeretes kiválasztása alapján első osztályú, szigorú előírásoknak megfelelő ajánlatokat garantálunk Önnek.

Csakúgy, mint tanácsadója, a központi irodánk is mindig örömmel válaszol kérdéseire, várja javaslatait vagy segít, ha kétsége támadna. Akkor is a rendelkezésére állunk, ha nem éri el személyesen a tanácsadóját. Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben, telefonon vagy keressen bennünket a közösségi média felületeinken.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Telefonon is elérheti a központ munkatársait, akik készséggel válaszolnak kérdéseire.

Mindig Önök mellett állunk. Tel.: +36 1 231 06 70

 

Adatkezelési Szabályzat

1. Bevezető rendelkezések, a szabályzat személyi hatálya

Ezen adatkezelési szabályzat (e dokumentumban a továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezik az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-724845) mint adatkezelő (e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”) által végzett személyes adatkezelések során érvényesülő alapelvekről és általános szabályokról. Jelen Szabályzat alkalmazásában érintett (e dokumentumban a továbbiakban: „Érintett”) az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az OVB személyes adatnak minősülő információt kezel, így különösen:

 • Az OVBvel munkaviszonyt létesített személyek (munkavállalók) és munkaviszonyt létesíteni kívánó személyek (pályázók),
 • Az OVBvel megbízási jogviszonyt létesített közvetítői tevékenységet végző közreműködők (megbízottak), vagy ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó személyek (érdeklődők vagy jelentkezők),
 • Az OVB által szervezett, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági képzések bármelyikére jelentkező, azon részt vevő személyek (hallgatók) vagy pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgák bármelyikére jelentkező, azon részt vevő személyek (vizsgázók),
 • Az OVB közreműködésével, közvetítői szolgáltatása igénybe vételével biztosítási, pénzügyi szolgáltatási szerződést kötni szándékozó vagy szerződést kötött, vagy pénztári tagsági jogviszonyt létesített személyek (ügyfelek) egyes esetekben a szerződés meghiúsulása vagy megszűnése esetén is, illetve az OVB szolgáltatása iránt érdeklődők (potenciális ügyfelek).

Az OVB által végzett adatkezelések részletszabályait (figyelemmel az egyes érintetti csoportok sajátosságaira) a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek mellékletében meghatározásra kerültek az adatkezelések típusai, a személyes adatok tervezett kezelésének céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama.

Az OVB elkötelezett a tekintetben, hogy adatkezelési tevékenysége mindenkor a jogszabályi előírásoknak és iparági sztenderdeknek megfelelő legyen, biztosítva ezzel a folyamatok hatékonyságát és az érintettek jogainak érvényesülését. Ezért az OVB rendszeresen elemzi az adatkezelési tevékenységei során nyert információkat és gyakorlati tapasztalatokat, ezek alapján folyamatait rendszeresen felülvizsgálja és bevezeti a szükséges változtatásokat. Erre való tekintettel az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

2. Tájékoztatás az adatkezelőről

Cégnév: OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

Cégjegyzékszám: 01-09-724845

Adószám: 13231796-2-41

Képviseli: Jánosi Gergely / Papp Ádám ügyvezető

Adatvédelmi koordinátor: az OVB konszern adatvédelmi irányelve (2019. februári állapot) 3.2 pontja értelmében az OVB, mint az OVB Holding AG magyarországi leányvállalata az általa végzett adatkezelések jellegére és a GDPR adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó szabályaira tekintettel adatvédelmi tisztviselőt nem, kizárólag adatvédelmi koordinátort jelöl ki.

Az adatvédelmi koordinátor neve: dr. Gráf András Gábor.

Az adatvédelmi koordinátor elérhetőségei, illetve az adatkezelő elérhetőségei adatvédelmi ügyekben:

E-mail cím: adatvedelem@office.ovb.hu

Telefonszám: +36-1-231-0670

Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140. (az adatkezelő székhelye)

3. A Szabályzat alkalmazása szempontjából irányadó jogszabályok

Az OVB számára kiemelt jelentőséggel bír az Érintettek személyes adatainak védelme, jogaik gyakorlásának biztosítása. Az OVB az Érintettek személyes adatait mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai szerint, bizalmasan kezeli, eleget tesz az adatbiztonságra vonatkozó követelményeknek, kialakítja az ennek érvényre juttatására szolgáló eljárásokat és ehhez kapcsolódóan megteszi a szükséges adminisztratív, fizikai biztonsági, valamint technikai és szervezési intézkedéseket.

Az OVB szolgáltatásait igénybe vevő Érintett (ügyfél) által rendelkezésre bocsátott, illetve az OVB által egyéb módon megszerzett és kezelt személyes adatok gazdasági titoknak (bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak) minősülhetnek, ezek kezelése során az OVB figyelembe veszi az ágazati jogszabályok sajátos rendelkezéseit is (részletesen lásd jelen Szabályzat 7. pontjában).

Jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során figyelembe vett jogszabályok különösen:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2014. évi LXXXVIII. tv. a biztosítási tevékenységről (Bit.)
 • 2013. évi CCXXXVII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • 1993. évi XCVI. tv. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról (Öpt.)
 • 2007. évi CXXXVIII. tv. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről (Bszt.)
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2017. évi LIII. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 • 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv.)
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DMtv.)

4. Fogalmak

Jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak, kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak, az itt leírtak szerint értelmezendőek:

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b) „személyes adatok különleges kategóriái”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

g) „adatkezelő”: a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó fél, jelen Szabályzat alkalmazása tekintetében az OVB;

h) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az OVB nevében személyes adatokat kezel;

i) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

j) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

k) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

ka) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

kb) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

5. Az adatkezelés alapelvei

Az OVB az Ügyfelek személyes adatainak kezelése során az alábbi alapelvek szerint jár el:

a) „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”: a személyes adatok kezelését az OVB jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi;

b) „Célhoz kötöttség elve”: a személyes adatokat az OVB csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) „Adattakarékosság elve”: az OVB olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, továbbá a szükségesre korlátozódnak;

d) „Pontosság elve”: az OVB által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az OVB minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;

e) „Korlátozott tárolhatóság elve” az OVB a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására statisztikai célból kerülhet sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;

f) „Integritás és bizalmas jelleg elve” az OVB a személyes adatok kezelését oly módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) „Elszámoltathatóság elve” az OVB mint adatkezelő felelős az adatkezelés alapelveinek érvényesüléséért és e megfelelés igazolásáért.

6. A személyes adatkezelések céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelések időtartama

Az OVB által végzett adatkezelések részletszabályait (figyelemmel az egyes érintetti csoportok sajátosságaira) a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek mellékletében meghatározásra kerültek az adatkezelések típusai, a személyes adatok tervezett kezelésének céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama.

7. Biztosítási, bank és pénztártitoknak minősülő adatok kezelése

a) A Bit. 379. § (1) bek. értelmében az OVB biztosításközvetítőként az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Adatkezelés csak a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, a biztosítás fenntartása, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése céljából, vagy a Bit. által meghatározott egyéb célból végezhető.

b) A Hpt. 160. § (1) bek. értelmében banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az OVB, mint pénzügyi szolgáltatás közvetítő rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából az OVB ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) az OVB szolgáltatását igénybe veszi, vagy aki szolgáltatás igénybevétele céljából kapcsolatba lép az OVB-vel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

Nem jelenti a banktitok sérelmét a pénzügyi intézmény által a pénzügyi intézménnyel szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás, ekként az OVB jogosult ezen adatok kezelésére.

c) Az Öpt. 40/A. § (2) bek. értelmében pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. A pénztár üzleti és pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelhet.

Az Öpt. 2. § (4) bek. i) pontja értelmében az OVB által végzett tagszervezői tevékenység a pénztári tagsági jogviszony létrehozására irányuló rendszeres, üzletszerű tevékenység, mely kiterjed a tagsági jogviszony létrehozatalának elősegítésére, pénztári termékek ismertetésére, ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére, illetve a tagsági jogviszony létrehozatalában, a tagsági jogviszonyt érintő adat- és egyéb módosítási igények - így különösen személyi adatváltozás, portfólióváltás, kedvezményezett jelölés, tagdíjmódosítás -, valamint a kifizetési igények felvételére és a pénztár részére való továbbítására, továbbá a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető kifizetések igénylésében való közreműködésre.

Az Öpt. 11/B. § értelmében az OVB tagszervezőként a tagszervezés során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó személyes adatokat csak az adott természetes személy pénztártaggá válása érdekében használhatja fel, és korlátlan ideig köteles megőrizni a tudomására jutott pénztár-, illetve üzleti titkot.

8. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Tájékoztatás és hozzáférés a személyes adatokhoz

8.1.1. Előzetes tájékoztatás

Az OVB a személyes adatok megszerzésének időpontjában (a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató útján) az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelő és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei,

b) a személyes adatok kezelésének tervezett célja, az adatkezelés jogalapja,

c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek meghatározása,

d) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

f) az érintett egyes jogai érvényesítésének módja,

g) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

h) jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló adatszolgáltatás esetén arról, hogy az a szerződés megkötésének előfeltétele -e, valamint hogy az érintett köteles -e a személyes adatokat megadni, mik az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei,

i) az automatizált döntéshozatal lehetőségéről (ideértve a profilalkotást is), és annak módszertanáról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

j) ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik, az adatok forrásáról.

8.1.2. A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) a kezelt személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az OVB az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát (egy példányban) költségmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az OVB indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem alapján megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéri.

Ha az OVB nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme alapján, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

8.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan (hozzájárulás alapján) került sor.

A fentiektől eltérően a személyes adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbiak valamelyikéhez szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az OVB az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén korlátozza az adatkezelést:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, ameddig az OVB számára lehetővé válik a személyes adatok pontosságának ellenőrzése);

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az OVB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (arra az időtartamra, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az OVB azt az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség keretében az OVB minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az OVB az Érintettet – kérésére - tájékoztatja e címzettekről.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul.

Az Érintett tiltakozása esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás, akkor az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, mely esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

8.7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a személyhez fűződő személyes jellemzők értékelésére használják.

Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, kivéve, ha a döntés:

a) közte és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b) a döntés meghozatalát tagállami vagy uniós jog teszi lehetővé, vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9. Adatbiztonság

Adatbiztonsági követelményrendszer alatt értendőek mindazon technikai és szervezési intézkedések, amelyeket az OVB a személyes adatok védelmének érdekében alkalmaz.

Az OVB intézkedik annak érdekében, hogy a megbízásából eljáró adatfeldolgozók rendelkezzenek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyeket a jogszabályok előírnak, és amelyek elősegítik az adatbiztonsági követelményrendszer érvényesülését.

Az OVB az Ügyfelek személyes adatait megfelelő fizikai és szoftveres védelemmel ellátott szervereken tárolja, és minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz az adatvédelmi incidensek (ideértve minden olyan eseményt, ami az OVB által kezelt személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását eredményezi, különösen: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés) megelőzése és megakadályozása érdekében.

Szükséges technológiai és szervezési intézkedés alatt értendőek többek között a következők:

a) korlátozott, kizárólag az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében és arra jogosultaknak biztosított külső és belső hozzáférés a tárolt adatokhoz,

b) a számítástechnikai eszközök, adatbázisok megfelelő fizikai és logikai védelme,

c) az adatkezelés során használt hardver- és szoftverelemek rendszeres karbantartása, fejlesztése,

d) rendszeres adatmentés és archiválás az adatvesztés megakadályozása illetve az adatvesztés hatásainak mérséklése érdekében.

A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályokat az OVB belső adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az OVB az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, illetve ha az érintett személyiségi jogát e módon megsérti, az Érintett jogosult sérelemdíjat követelni. Az OVB felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül:

 • bírósághoz fordulhat, vagy
 • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: http://www.naih.hu

Jelen Szabályzat részét képezik az alábbi Adatkezelési Tájékoztatók:

1. OVB adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére

 2. OVB adatkezelési tájékoztató munkaviszony betöltésére pályázók részére

3. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői megbízottak részére

4. OVB adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére

5. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői tevékenység gyakorlása iránt érdeklődők részére

6. OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére

7. OVB Akadémia adatkezelési tájékoztató

8. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői megbízottak részére – tagszervezői

9. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői megbízottak részére – pénzügyi szolgáltatás közvetítői

10. OVB adatkezelési tájékoztató kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző megbízottak részére

11. Tájékoztató az ügyfélszolgálatra kihelyezett kamerarendszerről

A jelen Szabályzatot az OVB ügyvezetése jóváhagyta és elfogadta.

K.m.f.

Adatkezelési Tájékoztató

Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő ügyfeleinek, ideértve az OVB bármely szolgáltatását vagy informatikai rendszerét személyesen vagy távoli hozzáféréssel igénybe vevő bármely természetes személyt (e dokumentumban a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat). Jelen Tájékoztató és a Szabályzat elérhető az OVB székhelyén és elektronikus formában a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

3. Az Adatkezelő jogos érdekére vonatkozó információk

Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogos érdek érvényesítése” szerepel, az adatkezelésre az OVB vagy vele szerződésben álló harmadik fél érdekének érvényesítése (elsődlegesen közvetlen üzletszerzés, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, az OVB szolgáltatásának nyújtása, továbbá az esetleges visszaélések megelőzése) érdekében kerül sor. Az OVB-nek meggyőződése, hogy az ilyen típusú adatkezelés szükséges ahhoz, hogy meglévő és leendő Ügyfeleinek magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson, így a jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezeléshez fűződő érdekével nem állnak szemben az Ügyfelek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az előbbiek érvényesülése érdekében az OVB korlátozott időtartamban és terjedelemben végez adatkezelést jogos érdekeinek érvényesítése céljából, valamint biztosítja az Ügyfél jogát arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

4.1. Adatfeldolgozók:

Az OVB részéről adatfeldolgozóként járnak el a közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadó”), akik ezen szerződés tartama alatt a személyes adatok megismerésére és kezelésére jogosultak. Továbbá adatfeldolgozónak minősülnek az OVB-vel szerződésben álló elektronikus adatfeldolgozók, informatikai partnerek (rendszerüzemeltetők, információbiztonsági és szoftverfejlesztési tevékenységet végzők). Az OVB a személyes adatokat átadhatja - a tevékenységéhez szükséges mértékben - tulajdonos anyavállalata részére. Az érintett adatfeldolgozók listáját jelen tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. Egyéb címzettek:

Az OVB életbiztosítási szerződés (befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, kockázati életbiztosítás) megkötése előtt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 153. § (1) bekezdése alapján köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit. Az OVB az életbiztosítási igényfelmérő adatait köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítási termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz. Az OVB az általa üzemeltetett, auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattételről készített felvételt köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítás termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz.

A hivatkozott adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódóan címzettek a következő biztosítók lehetnek: Generali Biztosító Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

5. Az Ügyfél, mint érintett jogai

Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

5.1. A hozzáférés joga: az OVB Ügyfele, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

5.2. Helyesbítéshez való jog: az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

5.5. A tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Ügyfél tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

5.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: ha az adatkezelésre az Ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét). Az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre küldött nyilatkozatával, illetve a jelen Tájékoztató 1. sz. Mellékletének 10-11. pontjaiban meghatározott adatkezelések esetében az Ügyfél hozzájárulását a gepjarmu@office.ovb.hu e-mail címre megküldött nyilatkozatával is visszavonhatja.

5.8. Jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, Honlap: https://www.naih.hu/) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

6. Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogi kötelezettség teljesítése” vagy „szerződés teljesítése” szerepel, az Ügyfél általi adatszolgáltatás és az OVB általi adatkezelés a szerződés megkötésének, illetve az OVB részéről annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében való közreműködés előfeltétele. Ezek hiányában a szerződéskötés meghiúsulhat, illetve annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében az OVB nem működhet közre.

7. Az OVB által végzett adatkezelés magában foglalja az automatizált döntéshozatal lehetőségét (ideértve a profilalkotást is). Az Ügyfél a Szabályzatban részletezettek szerint jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8. Abban az esetben, ha az OVB a személyes adatokat nem az Ügyféltől gyűjti, annak forrása személyes ajánlás. Az ajánló fél vállalja, hogy az ajánlott személyeket - az OVB Tanácsadóval való kapcsolatfelvételt megelőzően - tájékoztatja az adatok átadásáról. Az OVB Tanácsadó az ajánlott Ügyféllel az ajánlást követő 30 napon belül kapcsolatba lép, ennek során ismerteti jelen Tájékoztató tartalmát és elérhetőségét.

Az Ügyfelet felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

1. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk (az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

 

Adatkezelés típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

1.

A www.ovb.hu honlapot használók adatainak kezelése, „cookie” alkalmazása

A honlap és aloldalai nyilvánosan látogathatóak, a honlapon használt cookie-k személyazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a böngészőprogramban letilthatóak

Adatkezelés nem történik

Adatkezelés nem történik

Adatkezelés nem történik

2.

Üzenetküldés a www.ovb.hu Honlap „Kapcsolat” menüpontjából

A megkeresés céljától függően: kapcsolatfelvétel igénylése / szolgáltatások iránti érdeklődés esetén annak nyilvántartása és válaszadás, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (üzenet elküldésével) / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

3.

Kapcsolatfelvétel Ügyfél vagy leendő Ügyfél általi kezdeményezése

A kapcsolatfelvétel igény rögzítése, az ennek során átadott személyes adatok nyilvántartása, válaszadás és az OVB részéről eljáró közvetítői megbízott kijelölése céljából, kapcsolatfelvétel lebonyolítása

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 90 napig

4.

Telefonos hangrögzítés

A hívás céljától függően: ügyintézési folyamatokkal kapcsolatos minőségellenőrzés, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, Minőség-ellenőrzési feladat teljesítéséhez szükséges dokumentum-másolatok

Ügyfélnek nem minősülő féllel folytatott telefonbeszélgetés: 5 év, panaszbejelentés: 5 év, biztosítási vagy pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetés: a szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

Közvetített szerződés állományképességének vizsgálata

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

5.

Elérhetőségi adatok kereszthitelesítése

Az Ügyfél által megadott elérhetőségi adatok (e-mail cím és mobiltelefonszám) pontosságának megerősítése és Ügyfélhez társítása.

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Név, telefonszám, e-mail cím

Az ügyfél e-mail címére történő üzenetelküldés időpontjától számított 24 óráig.

6.

Pénzügyi elemzés, igényfelmérés

A közvetítői tevékenység keretében a biztosítási, pénzügyi szolgáltatatási szerződés megkötése előtt, illetve a pénztári belépési nyilatkozat aláírása előtt elvégzendő ügyféligény-felmérés, igénypontosítás

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

7.

Közvetlen üzletszerzés

Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás (ügyfélszerviz), az OVB szolgáltatásainak népszerűsítése, ajánlása, ismertetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

Az OVB Adatkezelési tájékoztató megismerését, szervizszolgáltatás nyújtását, illetve a közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását követő 2 év, igényfelméréshez szükséges adatok tekintetében maximum 4 év. Ajánlás alapján történő adatkezelés esetén az ajánlás dátumát követő 30 nap

8.

Hírlevél / üzletszerzési célú elektronikus üzenet küldése

Hírek, információk, termék- és szolgáltatásajánlatok továbbítása, valamint a hírlevél-szolgáltatás folyamatos fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Név, telefonszám, e-mail cím, közvetített szerződésekkel kapcsolatos adatok, igényfelméréssel kapcsolatos adatok

A hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevélről történő leiratkozásig)

9.

Értesítés Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (KGFB) illetve CASCO biztosítási szerződés évfordulójáról

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület elérhetőségéről, melyen lehetősége nyílik az új szerződés megkötésére.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Név, telefonszám, e-mail cím

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 1 évig

10.

Megkezdett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció során megadott adatok ideiglenes tárolása

Az OVB által üzemeltett elektronikus felület használata során megadott adatok tárolása annak érdekében, hogy azok az ügyfél számára a KGFB illetve CASCO biztosítási szerződés megkötésére irányuló díjkalkulációs (igényfelmérés és a termékek összehasonlító bemutatása) és ajánlattételi folyamat későbbi időpontban történő folytatása esetén rendelkezésre álljanak. Az adatkezelés célja továbbá az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület azon egyedi elérhetőségéről, melyen a megkezdett díjkalkulációs- illetve ajánlattételi folyamat folytatható.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Az ügyfél által az elektronikus felületen megadott adatok, melyek lehetnek: személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, igényfelméréshez szükséges adatok, a korábbi biztosítási szerződésre vonatkozó azonosító adatok

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a tarifálási és ajánlattételi folyamat folytatásáig vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy a hozzájárulás megadásától számított 60 napig.

11.

Ajánlattétellel befejezett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció adatainak ideiglenes tárolása, évfordulós értesítés-, illetve díjkalkuláció érdekében

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél az OVB közvetítésével távértékesítés keretében létrejött KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről, az OVB által üzemeltett felület egyedi elérhetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél, a meglévő KGFB illetve CASCO biztosítási szerződés díjkalkulációs (igényfelmérés és termékek összehasonlító bemutatása) folyamata során megadott adatok alapján kezdeményezhessen újabb tarifálást.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

személyi- személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, igényfelméréshez szükséges adatok a korábbi biztosítási szerződésre vonatkozó azonosító adatok

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattétel napjától számított 426 napig

12.

Online ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Távértékesítés keretében történő biztosítási ajánlattételre alkalmas elektronikus felület használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás (chat funkció) biztosítása.

GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

Név, e-mail cím, biztosítási ajánlat adatai, ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok

A szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

13.

Megkötött biztosítási szerződés lebonyolításához kapcsolódó tárgy előállításával és megküldésével kapcsolatos adatkezelés

Az OVB által értékesített biztosítási szerződéshez kapcsolódóan Ügyfél által igényelhető tárgy (pl. kulcstartó kártya) előállítása és megküldése.

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

Személyi adatok, cím- és kapcsolati adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 90 napig

14.

Nyereményjáték, promóció szervezése

Az OVB által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban résztvevők nyilvántartása, sorsolás, értesítés (kihirdetés), igények elbírálása

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (nyereményjátékban, promócióban való részvétel)

Nyereményjáték, promóció szabályzatának megfelelően (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok)

Nyereményjátékkal, promócióval kapcsolatos igényérvényesítési határidő leteltéig

15.

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Az OVB közvetítésével létrejött, még élő szerződés teljesítésének előmozdítása, vagy a létre nem jött, vagy megszűnt szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az előbbiekre vonatkozó hatósági, bírósági megkeresések megválaszolása, az OVB igényeinek érvényesítése

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, biztosítási alapú befektetési termék esetén: az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

16.

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

17.

Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

18.

Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés

Távértékesítés keretében történő életbiztosítási ajánlattétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele, pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentumokról készített képfelvétel, képmás, hangfelvétel

 

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig, valamint a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

19.

Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés

Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-másolatok

Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

20.

Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés (auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás esetén)

Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése az OVB által üzemeltetett auditált elektronikus hírközlő eszköz útján

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-képfelvételek, képmás, videofelvétel

Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

21.

Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A szerződés megkötésével, OVB részéről történő teljesítésével, megszűnésével, a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó kifogás vizsgálata és válaszadás

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok, az előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés során kért adatok és megtett nyilatkozatok, képmás, hangfelvétel

A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

22.

Számviteli kötelezettség teljesítése

Az OVB számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó és egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, címadatok, szerződésadatok)

Számviteli törvényben előírt időtartam végéig

2. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: az OVB közvetítői tevékenységében közreműködő adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó megnevezése

Adatfeldolgozó elérhetősége

Adatkezelés típusa *

Attadev Digital Kft.

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 4-8 3. em. 304

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

Bankmonitor Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 16/B 3. emelet

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

BázisNet Rendszerház Kft.

9022 Győr, Kiss J. u. 18. 2. em. 3.

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Értesítés Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (KGFB) illetve CASCO biztosítási szerződés évfordulójáról

Megkezdett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció során megadott adatok ideiglenes tárolása

Ajánlattétellel befejezett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció adatainak ideiglenes tárolása, évfordulós értesítés-, illetve díjkalkuláció érdekében

Smartsupp.com, s.r.o.

Csehország, 602 00 Brno, Milady Horakove 13.

Online ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Mravik Róbert E.V.

2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrácz út 17. I/5.

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

OVB Holding AG

Németország, 50667 Köln, Heumarkt 1.

Üzenetküldés a www.ovb.hu Honlap „Kapcsolat” menüpontjából

Kapcsolatfelvétel Ügyfél vagy leendő Ügyfél általi kezdeményezése

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

OVB közvetítői megbízottak

Az OVB-vel jogviszonyban álló közvetítői megbízottak adatai a Magyar Nemzeti Bank által a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 407. § (1) bekezdése valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján vezetett nyilvántartásban ellenőrizhetők. A nyilvántartás elérhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon.

Biztosítási szerződések adatainak kezelése

Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés

VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 267. 5. ép. 1. em

Megkötött biztosítási szerződés lebonyolításához kapcsolódó tárgy előállításával és megküldésével kapcsolatos adatkezelés

* A Tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározott azon adatkezelések felsorolása, amelyekben az adatfeldolgozó közreműködik. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött adatfeldolgozási szerződés szabályozza. Az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelés(ek) paraméterei megegyeznek a Tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározottakkal, de annak keretein nem terjednek túl.