Cím

OVB Vermögensberatung Kft.

1138 Budapest
Váci út 140.

Ügyvezetők

Jánosi Gergely
Papp Ádám

Részletes Impresszum

A szolgáltató neve: OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01‐09‐724845

Adószám: 13231796-2-41

Elérhetőségek:

Tel.: +36 1 231 0670
Fax: +36 1 231 0679
E-mail: ovb@office.ovb.hu


Engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Magyar Nemzeti Bank

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Tel.: +36 1 428 2600
Fax: +36 1 429 8000

E-mail: info@mnb.hu

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Ügyfélszolgálati tel.: +36 80 203 776

Pénzügyi fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


Felügyeleti engedély szám (biztosításközvetítés): E-II/273/2005

Felügyeleti engedély szám (pénzügyi szolgáltatás közvetítése): EN-I-722/2010 H-EN-156/2017

Tárhelyszolgáltató adatai:

Pallas GmbH

Székhely: 50321 Brühl, Hermülheimer Str. 8a (Németország)
Tel.: +49 (0)2232 1896 0
Fax: +49 (0)2232 1896 29
E-mail: information@pallas.com

Jogi információ

{"active":false,"header":"h3","collapsible":true,"heightStyle":"content","event":"click"}
 • Felhasználási Feltételek

  1. A felhasználás általános feltételei

  1.1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az OVB Vermögensberatung Kft. (Cg.: 01‐09‐724845, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett OVB Honlap (www.ovb.hu és aloldalai, a továbbiakban összességükben: Honlap) útján elérhetővé tett tartalomhoz történő hozzáférésre és szolgáltatások (tartalom és szolgáltatások együttes megnevezése a továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybe vételére vonatkozó feltételeket tartalmazza.

  1.2. A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést) Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Feltételeket, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A Honlap és a Szolgáltatások használatára vonatkozó, jelen Feltételekben hivatkozott további tájékoztatások (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

  1.3. Jelen Feltételek visszavonásig vagy módosításig érvényesek. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételek módosítására, erről a Honlapon ad tájékoztatást a Felhasználónak. A módosítást követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Feltételeket.

  2. A Szolgáltatás igénybevétele

  2.1. A Szolgáltatás egyes elemeinek használata érdekében a Szolgáltató a Felhasználó egyes személyes adatainak megadását kérheti. Ezekben az esetekben a Szolgáltató a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, konkrét és egyértelmű hozzájárulása, melyet az Adatkezelési Tájékoztató megismerését és elfogadását követően írásban (elektronikus úton) tett nyilatkozattal ad meg a Szolgáltató részére.

  2.2. A Felhasználók –mint érintettek- részére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) Rendelet (GDPR) szerint teljesítendő tájékoztatásokat az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

  2.3. A Szolgáltatás személyes adatok megadásával igénybe vehető elemeinek használata során, a Felhasználó hozzájárulása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó személyes adatnak minősülő illetve egyéb azonosító adatait, harmadik személyek, mint adatfeldolgozók részére továbbítani. A személyes adatok címzettjeit és a címzettek kategóriáit az elérhetővé tett adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.

  3. A Szolgáltatás alapelemei

  3.1. A Szolgáltatás célja a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató és üzleti partnerei tevékenységéről, valamint az is, hogy a Szolgáltató fogadja az ezekre vonatkozó felhasználói visszajelzéseket. A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik fél által előállított, szerzői jogi védelem alatt álló szöveges-, audiovizuális- és multimédiás tartalmak hozzáférhetővé tételével, más tartalomszolgáltatók által közzétett tartalmak jogszerű közzétételével, és más szolgáltatások biztosításával valósul meg.

  3.2. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, közvetítő szolgáltatóként az Ekertv. rendelkezéseivel összhangban automatikusan nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, de ezt, illetve a tartalom szerkesztésének (törlésének) jogát fenntartja.

  3.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely formai vagy tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok működését megváltoztassa, azon harmadik fél hirdetését vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

  4. A Szolgáltatás egyes elemei

  A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön szabályzatot kiadni, az alábbi általános rendelkezések mellett.

  4.1. Le- és feltöltés a Honlap használatával

  A letöltésre elérhetővé tett alkalmazások, dokumentumok tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, az ezek által esetlegesen okozott kárral kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Felhasználó a feltöltéssel korlátlan felelősséget vállal azért, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (alkalmazás, dokumentum, kép, ábra, egyéb audiovizuális alkotások, stb. – a továbbiakban Felhasználói Tartalom) szabad felhasználású vagy annak közzétételéhez valamennyi jogosultsággal rendelkezik, tehát az harmadik fél engedélye, hozzájárulása nélkül szabadon használható, másolható, tanulmányozható, terjeszthető és módosítható.

  4.2. Hozzászólások

  A Felhasználónak a Honlap útján továbbított tény- és egyéb állításai, ott közölt véleménye, megnyilvánulásai (összefoglaló elnevezéssel: hozzászólásai) mások jogait és jogos érdekeit nem sérthetik (ld. az 5.1. pontot). A Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom szerkesztésére, törlésére.

  4.3. Más honlapra mutató hivatkozások

  Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Honlapon hivatkozott weboldal vagy a hivatkozás önmagában harmadik fél jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. A Szolgáltató a hivatkozások illetve a hivatkozott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

  5. A Szolgáltatás jogsértő felhasználása és következményei

  5.1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik fél, más Felhasználók és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, a Feltételek betartása mellett használható. Tilos bármely tevékenység, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását célozza, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A Feltételeket sértő vagy egyéb visszaélésszerű felhasználói magatartás esetén a Szolgáltató – jelen Feltételekben foglalt következmények alkalmazásán túl - jogosult megtenni a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Felhasználóval (a szabály megsértőjével) szemben.

  5.2. A Honlap tartalma és az egyes Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A Honlap tartalma a rendeltetésszerű használat körébe tartozó olvasáson, megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, nem-kereskedelmi célú adattároláson és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

  A Honlap tartalmának átvétele kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett körben és változatlan, hiánytalan formában, forrásmegjelöléssel és a tartalomra mutató hivatkozást elhelyezésével történhet.

  6. A Szolgáltató felelősségének kizárása

  6.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelenlegi, Felhasználó által megismert formájában, ingyenesen, bárki által hozzáférhetően nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver- és annak keretében elérhető tartalmi elemek pontosságáért, teljességéért és hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó eszközében, szoftvereiben keletkezett károsodásokért és ezek következményeiért (pl. hálózati / adattovábbítási hiba vagy kimaradás, Szolgáltató vagy Felhasználó oldali technikai hiba, kártékony programok, személyek tevékenysége).

  6.2. A Honlap használatával kapcsolatos magatartásáért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által jogszabályt vagy valamely szabályzatot, jelen Feltételeket sértő Felhasználói Tartalommal, hozzászólással vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár illetve sérelemdíj vonatkozásában.

  6.3. Amennyiben a Felhasználó magatartására tekintettel bármely hatóság, bíróság vagy harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval a hátrányos jogkövetkezmények elhárítása érdekében, valamint köteles mentesíteni minden olyan közvetlenül vagy közvetetten jelentkező hátrányos jogkövetkezmény alól (különösen: kártérítés vagy sérelemdíj fizetésének kötelezettsége), amely a Szolgáltatót a Felhasználó magatartásával összefüggésben terheli.

  Kelt: Budapest, 2019. január 23.

 • Etikai kódex

  Az OVB Európa egyik legnagyobb nemzetközi pénzügyi tanácsadó cége, mely elkötelezett ügyfelei minél hatékonyabb, magas színvonalú és teljes körű kiszolgálása mellett, ugyanakkor biztos hátteret kíván nyújtani összes jelenlegi és jövőbeni tanácsadói számára.

  Ehhez elengedhetetlen, hogy az OVB tanácsadói tevékenységük során betartsák a pénzügyi piacra és az OVB-re vonatkozó szabályokat, irányelveket és normákat.

  Ezen dokumentum célja, hogy összefoglalja az ezzel kapcsolatos információkat. Az itt leírtakon túl az Megbízott köteles a mindenkori írott és íratlan társadalmi és üzleti normáknak megfelelően eljárni, a vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat, egyedi utasításokat betartani és a megbízási szerződésben foglaltakat teljesíteni.

  Az OVB tanácsadói – függetlenül attól, hogy megbízotti minőségükben járnak el, vagy egyéb tevékenységet végeznek, Magyarország területén belül vagy azon kívül tartózkodnak – mindenkor kötelesek betartani ezen Etikai kódex előírásait. Az OVB az Etikai Kódex vonatkozásában fenntartja az egyoldalú módosítás jogát, melyről az OVB köteles a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően az OVB tanácsadóját írásban, vagy a tanácsadó által elérhető elektronikus felületen (portálon) értesíteni. Amennyiben az OVB tanácsadója a módosított Etikai Kódexet nem fogadja el, jogosult jogviszonyát írásban felmondani oly módon, hogy felmondása legkésőbb a módosított Etikai Kódex hatályba lépésének napján az OVB Központba megérkezzen. Amennyiben az OVB tanácsadója a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a felmondási jogával, az OVB az Etikai Kódex módosítást a tanácsadó részéről elfogadottnak tekinti. Az OVB tanácsadója az előbbieket kifejezetten tudomásul veszi és aláírásával elfogadja.

  1. Szabályozási környezet

  1. Az OVB tanácsadója köteles mindenkor maradéktalanul tiszteletben tartani a hatályos szabályozási környezetet, így különösen Magyarország jogszabályait, a Felügyelet rendeleteit, a Felügyelet egyéb szabályozó eszközeiben foglaltakat, az OVB Magyarország előírásait és a Partnerek vonatkozó előírásait, ügyrendjeit. Ezeket akkor sem sértheti meg, ha erre az ügyfél vagy más személy kifejezetten felkéri.
  2. A szabályozási környezetnek megfelelő működést illetően különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
   Az OVB tanácsadója kizárólag a megfelelő (Biztosításközvetìtői, illetve Hitelközvetìtői) Felügyeleti regisztrációt követően végezhet engedélyköteles tevékenységet (ideértve az ügyfélmegkeresés, elemzés, tanácsadás és tanácsadótoborzás minden formáját).
  3. az OVB tanácsadója köteles mindenkor maradéktalanul betartani a hatályos adatkezelési, adatvédelmi szabályokat, továbbá köteles maradéktalanul eleget tenni a gazdasági titok (bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok) megtartására vonatkozó kötelezettségének. Köteles továbbá megőrizni az OVB-re vagy más tanácsadóra vonatkozó üzleti titkot is.

  2. Kapcsolattartás az ügyfelekkel

  1. Az OVB tanácsadója köteles mindenkor alaposan és teljes körűen felmérni az ügyfél igényeit, és az igényfelmérés alapján a legmegfelelőbb terméket ajánlani a részére.
  2. Az OVB tanácsadója az ügyfelet mindenkor a valóságnak megfelelően, teljes körűen és érthetően tájékoztatja. Különösen igaz ez az alábbiakra:
   1. nem szabad a díjfizetés folyamatosságával kapcsolatos kötelezettségeket, és a díjfizetés elmaradásának következményeit elhallgatni, vagy arról valótlan tájékoztatást adni.
   2. nem szabad ellenőrizhetetlen, vagy hosszútávon nagy pontossággal előrejelezhetetlen körülmények et (infláció mértéke, befektetési hozamok) tényként közölni.
   3. nem szabad az írásbeli dokumentumoktól eltérő szóbeli ígéretet tenni, vagy információt adni.

  3. A kapcsolattartás során a tanácsadó nem használhat téves, félrevezető megnevezést az általa végzett tevékenységgel, az OVB-hez fűződő kapcsolatával, karrierszintjével, elérhetőségeivel kapcsolatban.
  4. A tanácsadó az ügyfél felé nem keltheti azt a látszatot, hogy nevében, képviseletében jogosult eljárni (alkuszi tevékenység).
  5. A tanácsadó az ügyféltől készpénz átvételére nem jogosult.
  6. Az OVB tanácsadója kizárólag az ügyfél igényének nagymértékű változása, illetve kedvezőbb ár-érték arányú termék megléte esetén tehet javaslatot az ügyfélnek korábbi szerződése felmondására. Ebben az esetben is teljes körűen fel kell hívnia az ügyfél figyelmét a szerződésváltás esetleges költségeire, kockázataira.
  7. A tanácsadó nem tehet javaslatot az ügyfélnek a szerződés felmondására abban az esetben, ha azt az ügyfél az OVB más tanácsadója közreműködésével kötötte. E szabály megsértése esetén az ügyletből származó jutalékra az eredeti szerződést kezelő, visszaírás esetén a visszaírást elszenvedő tanácsadó jogosult.
  8. A tanácsadó nem értékesíthet az ügyfél számára az OVB profiljába közvetlenül nem tartozó terméket, szolgáltatást az OVB Központ jóváhagyása nélkül.
  9. A tanácsadó köteles az általa gondozott ügyfelek tekintetében folyamatos szerviztevékenységet végezni.
  10. A tanácsadó a létrejött szerződések vonatkozásában intervenciós tevékenység keretében köteles együttműködni a szerződési zavar elhárításában.
  11. A tanácsadó köteles megelőzni az olyan helyzet kialakulását, melyben konfliktus alakul ki személyes érdekei és az ügyfél érdekei között . Amennyiben ilyen érdekellentét mégis kialakul, arról az ügyfelet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni köteles.
  12. A tanácsadó köteles teljesíteni a jogszabályban előírt ügyfélazonosítási-, illetve a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeit.

  3. Kapcsolattartás tanácsadókkal, tanácsadók fejlődése

  1. A tanácsadók közötti kommunikáció mindenkor nyílt és őszinte, kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül.
  2. B. Az OVB semmilyen módon nem kötelezi új vagy meglévő tanácsadóit biztosítási vagy egyéb pénzügyi termékre vonatkozó szerződés megkötésére (az esetleges jogszabályi előírásokon túl). Ettől eltérő információt nem szabad adni.
  3. Új tanácsadójelölt felvételi beszélgetésében köteles vezető karrierszintű tanácsadó részt venni.
  4. Az OVB tanácsadója köteles tartózkodni minden olyan lépés megtételétől, amely arra irányul, hogy más struktúrához tartozó tanácsadót megszerezzen.
  5. Az a volt tanácsadó, aki jogviszonya megszűnését követően más struktúrában kíván tevékenykedni, ezt csak a korábbi Régió- vagy Országos igazgatójának jóváhagyásával teheti meg.
  6. Az OVB tanácsadója kizárólag a szabályozásnak megfelelő keretek között , kizárólag az OVB-vel szintén tanácsadói státuszban lévő személyekkel dolgozhat együtt , nem veheti igénybe közvetítői jogosultsággal nem rendelkező személyek (tippadó, címszerző, felhajtó) közreműködését.
  7. A tanácsadó jutalékra kizárólag az OVB Központtól jogosult. A közvetítői tevékenységgel összefüggésben szigorúan tilos az ügyféltől bármilyen vagyoni előnyt kérni vagy elfogadni, ugyancsak tilos az ügyfélnek ezzel összefüggésben vagyoni előnyt nyújtani vagy erre ígéretet tenni.
  8. Az OVB jutalék-számfejtési rendszere minden tanácsadó számára egységes, ettől eltérő információt tanácsadójelöltek számára nem szabad adni.
  9. Az OVB tanácsadója köteles a struktúrájába tartozó tanácsadók munkáját mindenkor megfelelően támogatni, gondoskodni azok megfelelő és folyamatos továbbképzéséről.
  10. Az OVB tanácsadója elkötelezett tudásának és képességeinek folyamatos fejlesztése mellett.
  11. A tanácsadó tudomásul veszi, hogy tilos az egységszámítás befolyásolását szem előtt tartva szerződést kötni (például saját névre vagy családon belül kötött és egy hónapon belül sztornózott életbiztosítások).

  4. Az OVB üzleti jó hírnevének védelme

  1. Az OVB tanácsadója megbízói minőségében (tanácsadás, elemzés, tanácsadótoborzás során, OVB-s versenyek, utazások alkalmából) és ezen túl egyaránt mindenkor óvja az OVB üzleti jó hírnevét. Különösen igaz ez a tanácsadó megjelenésére (alkalomhoz illő, üzleti öltözet) és viselkedésmódjára.
  2. Az OVB tanácsadója nem nyilatkozik negatívan az OVB egészéről, az OVB Holdingról, az OVB Magyarországról, illetve más struktúrákról. Semmilyen körben nem terjeszt hamis vagy torz információkat az OVB egészéről, az OVB Holdingról, az OVB Magyarországról, más struktúrákról, az OVB partnereiről és versenytársairól.
  3. Az OVB tanácsadója nem helyezhet el semmilyen médiában (ideértve az Internet egészét is) olyan anyagot (képet, videót, szöveget), mely az OVB jó hírnevéhez vagy a pénzügyi tanácsadói szakmához méltatlan tartalmat foglal magában.
  4. Az OVB tanácsadója semmilyen körülmények között nem használhatja az OVB nevét vagy logóját az OVB Központ engedélye nélkül (az engedélyeztetés folyamatáról az OVB Portálon található információ).
  5. Az OVB tanácsadója köteles bármilyen hirdetés, bárminemű nyilatkozattétel megjelentetése előtt az OVB Központ engedélyét megszerezni. Reklámot kizárólag vezetői karrierszintű tanácsadó jelentethet meg. A reklámokban semmilyen körülmények között nem szerepelhet hamis vagy torz információ, mely az ügyfelek vagy tanácsadójelöltek megtévesztésére alkalmas.
  6. Az OVB jó üzleti jó hírnevének megtartására vonatkozó kötelezettség a tanácsadó jogviszonyának megszűnése után is korlátlan ideig terheli a tanácsadót.

  5. Egyéb általános rendelkezések

  1. Az OVB tanácsadója e minőségében (az ügyfelekkel és a többi tanácsadóval való kapcsolattartás során) semlegességre törekedve, világnézeti , vallási, politikai szempontoktól függetlenül köteles tevékenykedni. Az OVB tanácsadója feltétlenül köteles eleget tenni az egyenlő bánásmód követelményének, ennek megfelelően köteles tartózkodni mindennemű hátrányos megkülönböztetéstől, amelynek alapja egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete stb.
  2. A tanácsadó köteles együttműködni az OVB Központhoz vagy a Felügyelethez érkezett ügyfélpanaszok megválaszolásában, lehetőség szerint orvoslásában. Ennek keretében – felhívásra – köteles írásbeli állásfoglalást tenni, illetve szükség szerint az ügyféllel kapcsolatba lépni.
  3. A tanácsadó a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni az OVB ügyvezetésének azt, ha közvetítői tevékenységével összefüggésben vele szemben bármilyen hatósági, bírósági eljárás indul.

  6. Az etikai kódex betartása, betartatása

  1. A tanácsadó köteles az Etikai kódexet mindenkor betartani. Ugyanakkor a tanácsadó köteles tájékoztatni az OVB Központot, ha tudomást szerez az Etikai kódex rendelkezéseinek megsértéséről.
  2. Minden olyan vezetői karrierszintű tanácsadó, akinek struktúrájában tudtával, hallgatólagos vagy kifejezett beleegyezésével vagy bátorításával az Etikai kódexben foglaltakat sértő tevékenység vagy mulasztás (magatartás) valósul meg, úgy felel a vonatkozó eseményekért, mintha maga sértette volna meg az Etikai kódexet.
  3. Minden vezetői karrierszintű tanácsadó felelős a struktúrájához tartozó tanácsadók tekintetében az Etikai kódex megismertetéséért, illetve a benne foglaltak betartásának ellenőrzéséért.
  4. Az OVB valamely struktúrája vagy szervezeti egysége által kidolgozott Etikai szabályzat jelen Etikai kódex előírásaival ellentétes előírást nem tartalmazhat, összeütközés esetén jelen Kódex előírásai elsőbbséget élveznek. A tanácsadó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Etikai kódex megsértése - minden karrierszint esetén - a megbízási szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását vonhatja maga után (rendkívüli felmondási ok). Az OVB ügyvezetése jogosult mérlegelni az esemény súlyosságát és dönt a szükséges lépésekről.
 • Adatkezelési Tájékoztató

  Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő ügyfeleinek, ideértve az OVB bármely szolgáltatását vagy informatikai rendszerét személyesen vagy távoli hozzáféréssel igénybe vevő bármely természetes személyt (e dokumentumban a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

  Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat). Jelen Tájékoztató és a Szabályzat elérhető az OVB székhelyén és elektronikus formában a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

  1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

  OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

  2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

  Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

  3. Az Adatkezelő jogos érdekére vonatkozó információk

  Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogos érdek érvényesítése” szerepel, az adatkezelésre az OVB vagy vele szerződésben álló harmadik fél érdekének érvényesítése (elsődlegesen közvetlen üzletszerzés, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, az OVB szolgáltatásának nyújtása, továbbá az esetleges visszaélések megelőzése) érdekében kerül sor. Az OVB-nek meggyőződése, hogy az ilyen típusú adatkezelés szükséges ahhoz, hogy meglévő és leendő Ügyfeleinek magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson, így a jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezeléshez fűződő érdekével nem állnak szemben az Ügyfelek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az előbbiek érvényesülése érdekében az OVB korlátozott időtartamban és terjedelemben végez adatkezelést jogos érdekeinek érvényesítése céljából, valamint biztosítja az Ügyfél jogát arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

  4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

  4.1. Adatfeldolgozók:

  Az OVB részéről adatfeldolgozóként járnak el a közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadó”), akik ezen szerződés tartama alatt a személyes adatok megismerésére és kezelésére jogosultak. Továbbá adatfeldolgozónak minősülnek az OVB-vel szerződésben álló elektronikus adatfeldolgozók, informatikai partnerek (rendszerüzemeltetők, információbiztonsági és szoftverfejlesztési tevékenységet végzők). Az OVB a személyes adatokat átadhatja - a tevékenységéhez szükséges mértékben - tulajdonos anyavállalata részére. Az érintett adatfeldolgozók listáját jelen tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmazza.

  4.2. Egyéb címzettek:

  Az OVB életbiztosítási szerződés (befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, kockázati életbiztosítás) megkötése előtt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 153. § (1) bekezdése alapján köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit. Az OVB az életbiztosítási igényfelmérő adatait köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítási termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz. Az OVB az általa üzemeltetett, auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattételről készített felvételt köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítás termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz.

  A hivatkozott adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódóan címzettek a következő biztosítók lehetnek: Generali Biztosító Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

  5. Az Ügyfél, mint érintett jogai

  Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

  5.1. A hozzáférés joga: az OVB Ügyfele, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

  5.2. Helyesbítéshez való jog: az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

  5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

  5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

  5.5. A tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Ügyfél tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

  5.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

  5.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: ha az adatkezelésre az Ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

  5.8. Jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, Honlap: http://www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

  6. Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogi kötelezettség teljesítése” vagy „szerződés teljesítése” szerepel, az Ügyfél általi adatszolgáltatás és az OVB általi adatkezelés a szerződés megkötésének, illetve az OVB részéről annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében való közreműködés előfeltétele. Ezek hiányában a szerződéskötés meghiúsulhat, illetve annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében az OVB nem működhet közre.

  7. Az OVB által végzett adatkezelés magában foglalja az automatizált döntéshozatal lehetőségét (ideértve a profilalkotást is). Az Ügyfél a Szabályzatban részletezettek szerint jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  8. Abban az esetben, ha az OVB a személyes adatokat nem az Ügyféltől gyűjti, annak forrása személyes ajánlás. Az ajánló fél vállalja, hogy az ajánlott személyeket - az OVB Tanácsadóval való kapcsolatfelvételt megelőzően - tájékoztatja az adatok átadásáról. Az OVB Tanácsadó az ajánlott Ügyféllel az ajánlást követő 30 napon belül kapcsolatba lép, ennek során ismerteti jelen Tájékoztató tartalmát és elérhetőségét.

  Az Ügyfelet felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

  1. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk (az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

   

  Adatkezelés típusa

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Személyes adatok kategóriái

  Adatkezelés időtartama

  A www.ovb.hu honlapot használók adatainak kezelése, „cookie” alkalmazása

  A honlap és aloldalai nyilvánosan látogathatóak, a honlapon használt cookie-k személyazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a böngészőprogramban letilthatóak

  Adatkezelés nem történik

  Adatkezelés nem történik

  Adatkezelés nem történik

  Üzenetküldés a Honlap „Kapcsolat” menüpontjából

  A megkeresés céljától függően: kapcsolatfelvétel igénylése / szolgáltatások iránti érdeklődés esetén annak nyilvántartása és válaszadás, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (üzenet elküldésével) / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok

  A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

  Telefonos hangrögzítés

  A hívás céljától függően: ügyintézési folyamatokkal kapcsolatos minőségellenőrzés, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, Minőség-ellenőrzési feladat teljesítéséhez szükséges dokumentum-másolatok

  Ügyfélnek nem minősülő féllel folytatott telefonbeszélgetés: 5 év, panaszbejelentés: 5 év, biztosítási vagy pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetés: a szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

  Közvetített szerződés állományképességének vizsgálata

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

  Elérhetőségi adatok kereszthitelesítése

  Az Ügyfél által megadott elérhetőségi adatok (e-mail cím és mobiltelefonszám) pontosságának megerősítése és Ügyfélhez társítása.

  GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Név, telefnszám, e-mail cím

  Az ügyfél e-mail címére történő üzenetelküldés időpontjától számított 24 óráig.

  Pénzügyi elemzés, igényfelmérés

  A közvetítői tevékenység keretében a biztosítási, pénzügyi szolgáltatatási szerződés megkötése előtt, illetve a pénztári belépési nyilatkozat aláírása előtt elvégzendő ügyféligény-felmérés, igénypontosítás

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

  Közvetlen üzletszerzés

  Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás (ügyfélszerviz), az OVB szolgáltatásainak népszerűsítése, ajánlása, ismertetése, szolgáltatás nyújtása

  GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok

  Az OVB Adatkezelési tájékoztató megismerését, szervizszolgáltatás nyújtását, illetve a közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását követő 2 év, igényfelméréshez szükséges adatok tekintetében maximum 4 év. Ajánlás alapján történő adatkezelés esetén az ajánlás dátumát követő 30 nap

  Hírlevél / üzletszerzési célú elektronikus üzenet küldése

  Hírek, információk, termék- és szolgáltatásajánlatok továbbítása, valamint a hírlevél-szolgáltatás folyamatos fejlesztése

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

  Név, telefonszám, e-mail cím, közvetített szerződésekkel kapcsolatos adatok, igényfelméréssel kapcsolatos adatok

  A hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevélről történő leiratkozásig)

  Értesítés Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (KGFB) illetve CASCO biztosítási szerződés évfordulójáról

  Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület elérhetőségéről, melyen lehetősége nyílik az új szerződés megkötésére.

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

  Név, telefonszám, e-mail cím

  A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 1 évig

  Online ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

  Távértékesítés keretében történő biztosítási ajánlattételre alkalmas elektronikus felület használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás (chat funkció) biztosítása.

  GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése

  Név, e-mail cím, biztosítási ajánlat adatai, ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok

  A szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető

  Nyereményjáték, promóció szervezése

  Az OVB által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban résztvevők nyilvántartása, sorsolás, értesítés (kihirdetés), igények elbírálása

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (nyereményjátékban, promócióban való részvétel)

  Nyereményjáték, promóció szabályzatának megfelelően (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok)

  Nyereményjátékkal, promócióval kapcsolatos igényérvényesítési határidő leteltéig

  Biztosítási szerződések adatainak kezelése

  Az OVB közvetítésével létrejött, még élő szerződés teljesítésének előmozdítása, vagy a létre nem jött, vagy megszűnt szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az előbbiekre vonatkozó hatósági, bírósági megkeresések megválaszolása, az OVB igényeinek érvényesítése

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, biztosítási alapú befektetési termék esetén: az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

  Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése

  Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése

  Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés

  Távértékesítés keretében történő életbiztosítási ajánlattétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele, pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentumokról készített képfelvétel, képmás, hangfelvétel

   

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig, valamint a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

  Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés

  Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-másolatok

  Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

  Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés (auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás esetén)

  Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése az OVB által üzemeltetett auditált elektronikus hírközlő eszköz útján

  GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-képfelvételek, képmás, videofelvétel

  Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig

  Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés

  A szerződés megkötésével, OVB részéről történő teljesítésével, megszűnésével, a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó kifogás vizsgálata és válaszadás

  GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok, az előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés során kért adatok és megtett nyilatkozatok, képmás, hangfelvétel

  A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig

  Számviteli kötelezettség teljesítése

  Az OVB számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó és egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

  Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, címadatok, szerződésadatok)

  Számviteli törvényben előírt időtartam végéig

  2. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: az OVB közvetítői tevékenységében közreműködő adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozó megnevezése

  Adatfeldolgozó elérhetősége

  Tevékenység típusa

  Attadev Digital Kft.

  1086 Budapest, Szerdahelyi u. 4-8 3. em. 304

  Elektronikus nyilvántartásokban végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

  Bankmonitor Kft.

  1037 Budapest, Montevideo u. 16/B 3. emelet

  Pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység informatikai támogatásával kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek

  BázisNet Rendszerház Kft.

  9022 Győr, Kiss J. u. 18. 2. em. 3.

  Biztosításközvetítői tevékenység informatikai támogatásával kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek

  Smartsupp.com, s.r.o.

  Csehország, 602 00 Brno, Milady Horakove 13.

  Azonnali üzenetküldő szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

  TechTeamer Kft.

  1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 9.

  Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

  Mravik Róbert E.V.

  2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrácz út 17. I/5.

  Futárszolgálat szolgáltatáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

  OVB Holding AG

  Németország, 50667 Köln, Heumarkt 1.

  Elektronikus nyilvántartásokban végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek

  OVB közvetítői megbízottak

  Az OVB-vel jogviszonyban álló közvetítői megbízottak adatai a Magyar Nemzeti Bank által a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 407. § (1) bekezdése valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján vezetett nyilvántartásban ellenőrizhetők. A nyilvántartás elérhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon.

  Biztosításközvetítői, pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint pénztári tagszervezési tevékenységhez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek


  A Facebook-plugin (Tetszik-gomb) használata

  Honlapunkon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használjuk. A Facebook-plugint a Facebook logóról vagy a „Like-gombról” („Tetszik”) ismerheti fel az oldalunkon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

  Ha az oldalunkra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebook-szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP-címről keresték fel az oldalt. Ha a Facebook „Tetszik-gombját” megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor az oldalunkon megjelenő tartalmakat a Facebook-profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook az oldalaink látogatását a felhasználói fiókjához rendeli. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál a következő linken: hu-hu.facebook.com/policy.php.

  Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

 • Adatkezelési Szabályzat

  1. Bevezető rendelkezések, a szabályzat személyi hatálya

  Ezen adatkezelési szabályzat (e dokumentumban a továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezik az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-724845) mint adatkezelő (e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”) által végzett személyes adatkezelések során érvényesülő alapelvekről és általános szabályokról. Jelen Szabályzat alkalmazásában érintett (e dokumentumban a továbbiakban: „Érintett”) az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az OVB személyes adatnak minősülő információt kezel, így különösen:

  • Az OVBvel munkaviszonyt létesített személyek (munkavállalók) és munkaviszonyt létesíteni kívánó személyek (pályázók),
  • Az OVBvel megbízási jogviszonyt létesített közvetítői tevékenységet végző közreműködők (megbízottak), vagy ilyen jogviszonyt létesíteni kívánó személyek (érdeklődők vagy jelentkezők),
  • Az OVB által szervezett, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági képzések bármelyikére jelentkező, azon részt vevő személyek (hallgatók) vagy pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői, független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgák bármelyikére jelentkező, azon részt vevő személyek (vizsgázók),
  • Az OVB közreműködésével, közvetítői szolgáltatása igénybe vételével biztosítási, pénzügyi szolgáltatási szerződést kötni szándékozó vagy szerződést kötött, vagy pénztári tagsági jogviszonyt létesített személyek (ügyfelek) egyes esetekben a szerződés meghiúsulása vagy megszűnése esetén is, illetve az OVB szolgáltatása iránt érdeklődők (potenciális ügyfelek).

  Az OVB által végzett adatkezelések részletszabályait (figyelemmel az egyes érintetti csoportok sajátosságaira) a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek mellékletében meghatározásra kerültek az adatkezelések típusai, a személyes adatok tervezett kezelésének céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama.

  Az OVB elkötelezett a tekintetben, hogy adatkezelési tevékenysége mindenkor a jogszabályi előírásoknak és iparági sztenderdeknek megfelelő legyen, biztosítva ezzel a folyamatok hatékonyságát és az érintettek jogainak érvényesülését. Ezért az OVB rendszeresen elemzi az adatkezelési tevékenységei során nyert információkat és gyakorlati tapasztalatokat, ezek alapján folyamatait rendszeresen felülvizsgálja és bevezeti a szükséges változtatásokat. Erre való tekintettel az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

  2. Tájékoztatás az adatkezelőről

  Cégnév: OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.

  Cégjegyzékszám: 01-09-724845

  Adószám: 13231796-2-41

  Képviseli: Jánosi Gergely / Papp Ádám ügyvezető

  Elérhetőségek adatkezelési ügyekben:

  E-mail: adatvedelem@office.ovb.hu

  Tel: +36-1-231-0670

  3. A Szabályzat alkalmazása szempontjából irányadó jogszabályok

  Az OVB számára kiemelt jelentőséggel bír az Érintettek személyes adatainak védelme, jogaik gyakorlásának biztosítása. Az OVB az Érintettek személyes adatait mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai szerint, bizalmasan kezeli, eleget tesz az adatbiztonságra vonatkozó követelményeknek, kialakítja az ennek érvényre juttatására szolgáló eljárásokat és ehhez kapcsolódóan megteszi a szükséges adminisztratív, fizikai biztonsági, valamint technikai és szervezési intézkedéseket.

  Az OVB szolgáltatásait igénybe vevő Érintett (ügyfél) által rendelkezésre bocsátott, illetve az OVB által egyéb módon megszerzett és kezelt személyes adatok gazdasági titoknak (bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak) minősülhetnek, ezek kezelése során az OVB figyelembe veszi az ágazati jogszabályok sajátos rendelkezéseit is (részletesen lásd jelen Szabályzat 7. pontjában).

  Jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során figyelembe vett jogszabályok különösen:

  • Magyarország Alaptörvénye
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2014. évi LXXXVIII. tv. a biztosítási tevékenységről (Bit.)
  • 2013. évi CCXXXVII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
  • 1993. évi XCVI. tv. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról (Öpt.)
  • 2007. évi CXXXVIII. tv. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről (Bszt.)
  • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 2017. évi LIII. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
  • 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv.)
  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DMtv.)

  4. Fogalmak

  Jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak, kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak, az itt leírtak szerint értelmezendőek:

  a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  b) „személyes adatok különleges kategóriái”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

  c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

  e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

  f) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

  g) „adatkezelő”: a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó fél, jelen Szabályzat alkalmazása tekintetében az OVB;

  h) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az OVB nevében személyes adatokat kezel;

  i) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  j) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

  k) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

  ka) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

  kb) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

  5. Az adatkezelés alapelvei

  Az OVB az Ügyfelek személyes adatainak kezelése során az alábbi alapelvek szerint jár el:

  a) „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”: a személyes adatok kezelését az OVB jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi;

  b) „Célhoz kötöttség elve”: a személyes adatokat az OVB csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

  c) „Adattakarékosság elve”: az OVB olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, továbbá a szükségesre korlátozódnak;

  d) „Pontosság elve”: az OVB által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az OVB minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;

  e) „Korlátozott tárolhatóság elve” az OVB a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására statisztikai célból kerülhet sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;

  f) „Integritás és bizalmas jelleg elve” az OVB a személyes adatok kezelését oly módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

  g) „Elszámoltathatóság elve” az OVB mint adatkezelő felelős az adatkezelés alapelveinek érvényesüléséért és e megfelelés igazolásáért.

  6. A személyes adatkezelések céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelések időtartama

  Az OVB által végzett adatkezelések részletszabályait (figyelemmel az egyes érintetti csoportok sajátosságaira) a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek mellékletében meghatározásra kerültek az adatkezelések típusai, a személyes adatok tervezett kezelésének céljai, jogalapjai, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama.

  7. Biztosítási, bank és pénztártitoknak minősülő adatok kezelése

  a) A Bit. 379. § (1) bek. értelmében az OVB biztosításközvetítőként az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Adatkezelés csak a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, a biztosítás fenntartása, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése céljából, vagy a Bit. által meghatározott egyéb célból végezhető.

  b) A Hpt. 160. § (1) bek. értelmében banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről az OVB, mint pénzügyi szolgáltatás közvetítő rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

  A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából az OVB ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) az OVB szolgáltatását igénybe veszi, vagy aki szolgáltatás igénybevétele céljából kapcsolatba lép az OVB-vel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

  Nem jelenti a banktitok sérelmét a pénzügyi intézmény által a pénzügyi intézménnyel szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás, ekként az OVB jogosult ezen adatok kezelésére.

  c) Az Öpt. 40/A. § (2) bek. értelmében pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik. A pénztár üzleti és pénztártitkot kizárólag a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelhet.

  Az Öpt. 2. § (4) bek. i) pontja értelmében az OVB által végzett tagszervezői tevékenység a pénztári tagsági jogviszony létrehozására irányuló rendszeres, üzletszerű tevékenység, mely kiterjed a tagsági jogviszony létrehozatalának elősegítésére, pénztári termékek ismertetésére, ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére, illetve a tagsági jogviszony létrehozatalában, a tagsági jogviszonyt érintő adat- és egyéb módosítási igények - így különösen személyi adatváltozás, portfólióváltás, kedvezményezett jelölés, tagdíjmódosítás -, valamint a kifizetési igények felvételére és a pénztár részére való továbbítására, továbbá a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető kifizetések igénylésében való közreműködésre.

  Az Öpt. 11/B. § értelmében az OVB tagszervezőként a tagszervezés során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó személyes adatokat csak az adott természetes személy pénztártaggá válása érdekében használhatja fel, és korlátlan ideig köteles megőrizni a tudomására jutott pénztár-, illetve üzleti titkot.

  8. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  8.1. Tájékoztatás és hozzáférés a személyes adatokhoz

  8.1.1. Előzetes tájékoztatás

  Az OVB a személyes adatok megszerzésének időpontjában (a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató útján) az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

  a) az adatkezelő és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei,

  b) a személyes adatok kezelésének tervezett célja, az adatkezelés jogalapja,

  c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek meghatározása,

  d) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

  e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

  f) az érintett egyes jogai érvényesítésének módja,

  g) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

  h) jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló adatszolgáltatás esetén arról, hogy az a szerződés megkötésének előfeltétele -e, valamint hogy az érintett köteles -e a személyes adatokat megadni, mik az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei,

  i) az automatizált döntéshozatal lehetőségéről (ideértve a profilalkotást is), és annak módszertanáról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

  j) ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik, az adatok forrásáról.

  8.1.2. A hozzáférés joga

  Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

  a) az adatkezelés céljai;

  b) a kezelt személyes adatok kategóriái;

  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

  d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

  h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Az OVB az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát (egy példányban) költségmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  Az OVB indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem alapján megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéri.

  Ha az OVB nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme alapján, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  8.2. Helyesbítéshez való jog

  Az Érintett jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

  8.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Az Érintett jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

  c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan (hozzájárulás alapján) került sor.

  A fentiektől eltérően a személyes adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbiak valamelyikéhez szükséges:

  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

  b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

  c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

  d) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

  8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az OVB az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén korlátozza az adatkezelést:

  a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, ameddig az OVB számára lehetővé válik a személyes adatok pontosságának ellenőrzése);

  b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  c) az OVB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (arra az időtartamra, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az OVB azt az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség keretében az OVB minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az OVB az Érintettet – kérésére - tájékoztatja e címzettekről.

  8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

  Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását.

  Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

  8.6. A tiltakozáshoz való jog

  Az Érintett jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul.

  Az Érintett tiltakozása esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás, akkor az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, mely esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Az Érintett e pont szerinti megkeresése alapján az OVB a 8.1.2. pontban leírtakkal egyező módon, indokolatlan késedelem nélkül jár el.

  8.7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

  Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a személyhez fűződő személyes jellemzők értékelésére használják.

  Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, kivéve, ha a döntés:

  a) közte és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

  b) a döntés meghozatalát tagállami vagy uniós jog teszi lehetővé, vagy

  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  9. Adatbiztonság

  Adatbiztonsági követelményrendszer alatt értendőek mindazon technikai és szervezési intézkedések, amelyeket az OVB a személyes adatok védelmének érdekében alkalmaz.

  Az OVB intézkedik annak érdekében, hogy a megbízásából eljáró adatfeldolgozók rendelkezzenek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyeket a jogszabályok előírnak, és amelyek elősegítik az adatbiztonsági követelményrendszer érvényesülését.

  Az OVB az Ügyfelek személyes adatait megfelelő fizikai és szoftveres védelemmel ellátott szervereken tárolja, és minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz az adatvédelmi incidensek (ideértve minden olyan eseményt, ami az OVB által kezelt személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását eredményezi, különösen: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés) megelőzése és megakadályozása érdekében.

  Szükséges technológiai és szervezési intézkedés alatt értendőek többek között a következők:

  a) korlátozott, kizárólag az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében és arra jogosultaknak biztosított külső és belső hozzáférés a tárolt adatokhoz,

  b) a számítástechnikai eszközök, adatbázisok megfelelő fizikai és logikai védelme,

  c) az adatkezelés során használt hardver- és szoftverelemek rendszeres karbantartása, fejlesztése,

  d) rendszeres adatmentés és archiválás az adatvesztés megakadályozása illetve az adatvesztés hatásainak mérséklése érdekében.

  A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályokat az OVB belső adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

  10. Jogorvoslati lehetőségek

  Az OVB az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, illetve ha az érintett személyiségi jogát e módon megsérti, az Érintett jogosult sérelemdíjat követelni. Az OVB felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Az Érintett jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül:

  • bírósághoz fordulhat, vagy
  • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,

  levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Honlap: http://www.naih.hu

  Jelen Szabályzat részét képezik az alábbi Adatkezelési Tájékoztatók:

  1. OVB adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére
  2. OVB adatkezelési tájékoztató munkaviszony betöltésére pályázók részére
  3. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői megbízottak részére
  4. OVB adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére
  5. OVB adatkezelési tájékoztató közvetítői tevékenység gyakorlása iránt érdeklődők részére
  6. OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére
  7. OVB Akadémia adatkezelési tájékoztató

  A jelen Szabályzatot az OVB ügyvezetése jóváhagyta és elfogadta.

  K.m.f.

 • Adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére

  Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint Adatkezelővel közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötni szándékozó személyek (e dokumentumban a továbbiakban: Érdeklődők) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Érdeklődőket(érintetteket) kellő időben értesíti.

  Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat), mely nyomtatott formátumban elérhető az OVB székhelyén, illetve elektronikus formátumban elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

  1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

  OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

  2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

  Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

  3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

  A jelentkezés során kezelt személyes adatok megismerésére az OVB munkavállalói, valamint a közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadók”), mint adatfeldolgozók jogosultak. Az OVB Tanácsadók adatai a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásban ellenőrizhetők, mely elérhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon.

  4. Az Érdeklődő, mint érintett jogai

  Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Érdeklődők megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

  4.1. A hozzáférés joga: az Érdeklődő, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

  4.2. Helyesbítéshez való jog: az Érdeklődő jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

  4.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Érdeklődő jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

  4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érdeklődő jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

  4.5. A tiltakozáshoz való jog: az Érdeklődő jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Érdeklődő v tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

  4.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érdeklődő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

  4.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: minthogy az Érdeklődő adatainak kezelésére az Érdeklődő hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

  4.8. Jogorvoslathoz való jog: az Érdeklődő jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, Honlap: http://www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

  5. Az Az OVB által végzett, jelen szabályzatban meghatározott adatkezelés során automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) nem történik.

  Az Érdeklődőt felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

  1. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére” elnevezésű dokumentumhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk (az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

  Adatkezelés típusa

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Személyes adatok kategóriái

  Adatkezelés időtartama

  Közvetítői karrier iránt érdeklődők személyes adatainak kezelése

  Adatok felhasználása az érdeklődővel történő kapcsolatfelvételhez és a kiválasztási folyamat lebonyolításához

  GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

  megszólítás, vezetéknév, keresztnév, születési év, irányítószám, település, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok

  A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 

Ez a weboldal sütiket használ

Ez a weboldal sütiket használ a látogatók élményének javítása érdekében. Ezen sütik némelyike ​​technikailag nélkülözhetetlen a weboldal bizonyos funkcióinak biztosításához. Ha tovább folytatja a navigációt ezen a weboldalon, akkor elfogadja a sütik használatát.  több

Ezen túlmenően néhány sütiket használunk, amelyek információval szolgálnak a weboldal felhasználói viselkedéséről és ezen információk alapján a webhelyünk folyamatos fejlesztésére.