OVB Adatkezelési Tájékoztató ügyfelek részére

Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő ügyfeleinek, ideértve az OVB bármely szolgáltatását vagy informatikai rendszerét személyesen vagy távoli hozzáféréssel igénybe vevő bármely természetes személyt (e dokumentumban a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Ügyfeleket (érintetteket) kellő időben értesíti.

Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat). Jelen Tájékoztató és a Szabályzat elérhető az OVB székhelyén és elektronikus formában a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

OVB Vermögensberatung Általános Bizosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: +36-1-231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

To top

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

To top

3. Az Adatkezelő jogos érdekére vonatkozó információk

Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként armadaz 1. sz. Mellékletben „jogos érdek érvényesítése” szerepel, az adatkezelésre az OVB vagy vele szerződésben álló hik fél érdekének érvényesítése (elsődlegesen közvetlen üzletszerzés, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, az OVB szolgáltatásának nyújtása, továbbá az esetleges visszaélések megelőzése) érdekében kerül sor. Az OVB-nek meggyőződése, hogy az ilyen típusú adatkezelés szükséges ahhoz, hogy meglévő és leendő Ügyfeleinek magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson, így a jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezeléshez fűződő érdekével nem állnak szemben az Ügyfelek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az előbbiek érvényesülése érdekében az OVB korlátozott időtartamban és terjedelemben végez adatkezelést jogos érdekeinek érvényesítése céljából, valamint biztosítja az Ügyfél jogát arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

To top

4. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

4.1. Adatfeldolgozók:

Az OVB részéről adatfeldolgozóként járnak el a közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadó”), akik ezen szerződés tartama alatt a személyes adatok megismerésére és kezelésére jogosultak. Továbbá adatfeldolgozónak minősülnek az OVB-vel szerződésben álló elektronikus adatfeldolgozók, informatikai partnerek (rendszerüzemeltetők, információbiztonsági és szoftverfejlesztési tevékenységet végzők). Az OVB a személyes adatokat átadhatja - a tevékenységéhez szükséges mértékben - tulajdonos anyavállalata részére. Az érintett adatfeldolgozók listáját jelen tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. Egyéb címzettek:

Az OVB életbiztosítási szerződés (befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, kockázati életbiztosítás) megkötése előtt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 153. § (1) bekezdése alapján köteles felmérni, illetve legalább az ügyfél által megadott információk alapján pontosítani az ügyfél igényeit. Az OVB az életbiztosítási igényfelmérő adatait köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítási termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz. Az OVB az általa üzemeltetett, auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattételről készített felvételt köteles átadni azon biztosító részére, amelynek biztosítás termékére vonatkozóan az ügyfél ajánlatot tesz.

A hivatkozott adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódóan címzettek a következő biztosítók lehetnek: Generali Biztosító Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

To top

5. Az Ügyfél, mint érintett jogai

Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

5.1. A hozzáférés joga: az OVB Ügyfele, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

5.2. Helyesbítéshez való jog: az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

5.5. A tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Ügyfél tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

5.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: ha az adatkezelésre az Ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét). Az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre küldött nyilatkozatával, illetve a jelen Tájékoztató 1. sz. Mellékletének 10-11. pontjaiban meghatározott adatkezelések esetében az Ügyfél hozzájárulását a gepjarmu@office.ovb.hu e-mail címre megküldött nyilatkozatával is visszavonhatja.

5.8. Jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, Honlap: https://www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

6. Azon személyes adatok esetében, amelyek kezelésének jogalapjaként az 1. sz. Mellékletben „jogi kötelezettség teljesítése” vagy „szerződés teljesítése” szerepel, az Ügyfél általi adatszolgáltatás és az OVB általi adatkezelés a szerződés megkötésének, illetve az OVB részéről annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében való közreműködés előfeltétele. Ezek hiányában a szerződéskötés meghiúsulhat, illetve annak fenntartásában, teljesítésében, megszüntetésében az OVB nem működhet közre.

7. Az OVB által végzett adatkezelés magában foglalja az automatizált döntéshozatal lehetőségét (ideértve a profilalkotást is). Az Ügyfél a Szabályzatban részletezettek szerint jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, jogosult továbbá arra, hogy az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze, illetve a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelői döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8. Abban az esetben, ha az OVB a személyes adatokat nem az Ügyféltől gyűjti, annak forrása személyes ajánlás. Az ajánló fél vállalja, hogy az ajánlott személyeket - az OVB Tanácsadóval való kapcsolatfelvételt megelőzően - tájékoztatja az adatok átadásáról. Az OVB Tanácsadó az ajánlott Ügyféllel az ajánlást követő 30 napon belül kapcsolatba lép, ennek során ismerteti jelen Tájékoztató tartalmát és elérhetőségét.

Az Ügyfelet felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

To top

1. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk

(az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

To top

  Adatkezelés típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Személyes adatok kategóriái Adatkezelés időtartama
1. A www.ovb.hu honlapot használók adatainak kezelése, „cookie” alkalmazása A honlap és aloldalai nyilvánosan látogathatóak, a honlapon használt cookie-k személyazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a böngészőprogramban letilthatóak Adatkezelés nem történik Adatkezelés nem történik Adatkezelés nem történik
2. Üzenetküldés a www.ovb.hu Honlap „Kapcsolat” menüpontjából A megkeresés céljától függően: kapcsolatfelvétel igénylése / szolgáltatások iránti érdeklődés esetén annak nyilvántartása és válaszadás, panasztétel esetén panaszkezelés, stb. GDPR 6. cikk (1)
a) az érintett hozzájárulása (üzenet elküldésével)
GDPR 6. cikk (1)
c) jogi kötelezettség teljesítése
Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig
3. Kapcsolatfelvétel Ügyfél vagy leendő Ügyfél általi kezdeményezése A kapcsolatfelvétel igény rögzítése, az ennek során átadott személyes adatok nyilvántartása, válaszadás és az OVB részéről eljáró közvetítői megbízott kijelölése céljából, kapcsolatfelvétel lebonyolítása GDPR 6. cikk (1)
a) az érintett hozzájárulása
Személyi- és személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 90 napig
4. Telefonos hangrögzítés A hívás céljától függően: ügyintézési folyamatokkal kapcsolatos minőségellenőrzés, panasztétel esetén panaszkezelés, stb.

Közvetített szerződés állományképességének vizsgálata
GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése
Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, Minőség-ellenőrzési feladat teljesítéséhez szükséges dokumentum-másolatok Ügyfélnek nem minősülő féllel folytatott telefonbeszélgetés: 5 év, panaszbejelentés: 5 év, biztosítási vagy pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetés: a szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető
5. Elérhetőségi adatok kereszthitelesítése Az Ügyfél által megadott elérhetőségi adatok (e-mail cím és mobiltelefonszám) pontosságának megerősítése és Ügyfélhez társítása. GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Név, telefonszám, e-mail cím Az ügyfél e-mail címére történő üzenetelküldés időpontjától számított óráig.
6. Pénzügyi elemzés, igényfelmérés A közvetítői tevékenység keretében a biztosítási, pénzügyi szolgáltatatási szerződés megkötése előtt, illetve a pénztári belépési nyilatkozat aláírása előtt elvégzendő ügyféligény-felmérés, igénypontosítás GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig
7. Közvetlen üzletszerzés Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel, folyamatos kapcsolattartás (ügyfélszerviz), az OVB szolgáltatásainak népszerűsítése, ajánlása, ismertetése, szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok Az OVB Adatkezelési tájékoztató megismerését, szervizszolgáltatás nyújtását, illetve a közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását követő 2 év, igényfelméréshez szükséges adatok tekintetében maximum 4 év. Ajánlás alapján történő adatkezelés esetén az ajánlás dátumát követő 30 nap
8. Hírlevél / üzletszerzési célú elektronikus üzenet küldése Hírek, információk, termék- és szolgáltatásajánlatok továbbítása, valamint a hírlevél-szolgáltatás folyamatos fejlesztése GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása Név, telefonszám, e-mail cím, közvetített szerződésekkel kapcsolatos adatok, igényfelméréssel kapcsolatos adatok A hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevélről történő leiratkozásig)
9. Értesítés Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (KGFB) illetve CASCO biztosítási szerződés évfordulójáról Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület elérhetőségéről, melyen lehetősége nyílik az új szerződés megkötésére. GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása Név, telefonszám, e-mail cím A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 1 évig
10. Megkezdett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció során megadott adatok ideiglenes tárolása Az OVB által üzemeltett elektronikus felület használata során megadott adatok tárolása annak érdekében, hogy azok az ügyfél számára a KGFB illetve CASCO biztosítási szerződés megkötésére irányuló díjkalkulációs (igényfelmérés és a termékek összehasonlító bemutatása) és ajánlattételi folyamat későbbi időpontban történő folytatása esetén rendelkezésre álljanak. Az adatkezelés célja továbbá az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon az OVB által üzemeltetett elektronikus felület azon egyedi elérhetőségéről, melyen a megkezdett díjkalkulációs- illetve ajánlattételi folyamat folytatható. GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása Az ügyfél által az elektronikus felületen megadott adatok, melyek lehetnek: személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, igényfelméréshez szükséges adatok, a korábbi biztosítási szerződésre vonatkozó azonosító adatok A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a tarifálási és ajánlattételi folyamat folytatásáig vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy a hozzájárulás megadásától számított 60 napig.
11. Ajánlattétellel befejezett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció adatainak ideiglenes tárolása, évfordulós értesítés-, illetve díjkalkuláció érdekében Az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az ügyfél az OVB közvetítésével távértékesítés keretében létrejött KGFB illetve CASCO szerződése évfordulóját 55 nappal megelőzően értesítést kapjon meglévő biztosítási szerződése felmondásának és új KGFB illetve CASCO szerződés megkötésének lehetőségéről, az OVB által üzemeltett felület egyedi elérhetőségéről. Az adatkezelés célja továbbá, hogy az ügyfél, a meglévő KGFB illetve CASCO biztosítási szerződés díjkalkulációs (igényfelmérés és termékek összehasonlító bemutatása) folyamata során megadott adatok alapján kezdeményezhessen újabb tarifálást. GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása személyi- személyi azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, igényfelméréshez szükséges adatok a korábbi biztosítási szerződésre vonatkozó azonosító adatok A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattétel napjától számított 426 napig
12. Online ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés Távértékesítés keretében történő biztosítási ajánlattételre alkalmas elektronikus felület használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás (chat funkció) biztosítása. GDPR 6. cikk (1) f) jogos érdek érvényesítése Név, e-mail cím, biztosítási ajánlat adatai, ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok A szerződés tartama alatt, illetve ameddig azzal kapcsolatban igény érvényesíthető
13. Megkötött biztosítási szerződés lebonyolításához kapcsolódó tárgy előállításával és megküldésével kapcsolatos adatkezelés Az OVB által értékesített biztosítási szerződéshez kapcsolódóan Ügyfél által igényelhető tárgy (pl. kulcstartó kártya) előállítása és megküldése. GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása Személyi adatok, cím- és kapcsolati adatok A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 90 napig
14. Nyereményjáték, promóció szervezése Az OVB által szervezett nyereményjátékokban, promóciókban résztvevők nyilvántartása, sorsolás, értesítés (kihirdetés), igények elbírálása GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása (nyereményjátékban, promócióban való részvétel) Nyereményjáték, promóció szabályzatának megfelelően (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok) Nyereményjátékkal, promócióval kapcsolatos igényérvényesítési határidő leteltéig
15. Biztosítási szerződések adatainak kezelése Az OVB közvetítésével létrejött, még élő szerződés teljesítésének előmozdítása, vagy a létre nem jött, vagy megszűnt szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az előbbiekre vonatkozó hatósági, bírósági megkeresések megválaszolása, az OVB igényeinek érvényesítése GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, biztosítási alapú befektetési termék esetén: az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig
16. Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése
17. Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése
18. Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés Távértékesítés keretében történő életbiztosítási ajánlattétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele, pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentumokról készített képfelvétel, képmás, hangfelvétel A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig, valamint a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig
19. Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-másolatok Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig
20. Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatkezelés (auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás esetén) Az OVB-re vonatkozó, pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek (ügyfélazonosítás, ügyfél-átvilágítás) teljesítése az OVB által üzemeltetett auditált elektronikus hírközlő eszköz útján GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, Pénzmosás megelőzéséhez szükséges dokumentum-képfelvételek, képmás, videofelvétel Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényben előírt időtartam végéig
21. Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés A szerződés megkötésével, OVB részéről történő teljesítésével, megszűnésével, a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó kifogás vizsgálata és válaszadás GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, cím- és kapcsolati adatok, szerződésadatok, igényfelméréshez szükséges adatok, az ügyfélnek az adott biztosítási termék típusának megfelelő befektetési területtel összefüggő ismereteivel, pénzügyi helyzetével, veszteségviselési képességével, befektetési céljaival és kockázattűrésével kapcsolatos adatok, az előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő nyilatkozattétellel kapcsolatos adatkezelés során kért adatok és megtett nyilatkozatok, képmás, hangfelvétel A közvetített szerződés létrejöttét, annak meghiúsulását vagy megszűnését követően az igényérvényesítési határidő leteltéig
22. Számviteli kötelezettség teljesítése Az OVB számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó és egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok (személyi- személyi azonosító és hivatalos azonosító adatok, címadatok, szerződésadatok) Számviteli törvényben előírt időtartam végéig

2. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumhoz: az OVB közvetítői tevékenységében közreműködő adatfeldolgozók

To top

Adatfeldolgozó megnevezése Adatfeldolgozó elérhetősége Adatkezelés típusa *
Attadev Digital Kft. 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 4-8 3. em. 304 Biztosítási szerződések adatainak kezelése
Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése
Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése
Bankmonitor Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B 3. emelet Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése
BázisNet Rendszerház Kft. 9022 Győr, Kiss J. u. 18. 2. em. 3. Biztosítási szerződések adatainak kezelése
Értesítés Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (KGFB) illetve CASCO biztosítási szerződés évfordulójáról
Megkezdett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció során megadott adatok ideiglenes tárolása
Ajánlattétellel befejezett KGFB illetve CASCO biztosítási díjkalkuláció adatainak ideiglenes tárolása, évfordulós értesítés-, illetve díjkalkuláció érdekében
Smartsupp.com, s.r.o. Csehország, 602 00 Brno, Milady Horakove 13. Online ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
Mravik Róbert E.V. 2120 Dunakeszi, Kacsóh Pongrácz út 17. I/5. Biztosítási szerződések adatainak kezelése
Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése
Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése
OVB Holding AG Németország, 50667 Köln, Heumarkt 1. Üzenetküldés a www.ovb.hu Honlap „Kapcsolat” menüpontjából
Kapcsolatfelvétel Ügyfél vagy leendő Ügyfél általi kezdeményezése
Biztosítási szerződések adatainak kezelése
Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése
Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése
OVB közvetítői megbízottak Az OVB-vel jogviszonyban álló közvetítői megbízottak adatai a Magyar Nemzeti Bank által a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 407. § (1) bekezdése valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján vezetett nyilvántartásban ellenőrizhetők. A nyilvántartás elérhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon. Biztosítási szerződések adatainak kezelése
Pénzügyi szolgáltatási szerződések adatainak kezelése
Pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggő adatok kezelése
Ügyfélpanaszokkal kapcsolatos adatkezelés
VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 267. 5. ép. 1. em Megkötött biztosítási szerződés lebonyolításához kapcsolódó tárgy előállításával és megküldésével kapcsolatos adatkezelés

* A Tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározott azon adatkezelések felsorolása, amelyekben az adatfeldolgozó közreműködik. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött adatfeldolgozási szerződés szabályozza. Az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelés(ek) paraméterei megegyeznek a Tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározottakkal, de annak keretein nem terjednek túl.