Ügyféltájékoztató

Cím

Ez a weboldal az OVB Vermögensberatung Kft. - Budapest ajánlata.

OVB Vermögensberatung Kft.
Vajay Csaba
országos igazgató
1138 Budapest
Esztergomi út 48.

Kapcsolat

telefon: +36 70/949 5986

E-Mail: info.vajay@ovb.hu

Internet: Budapest - Vajay Csaba iroda

A közvetítést végző természetes személy neve Vajay Csaba

A közvetítést végző cég vagy egyéni vállalkozás neve:
Vajay Csaba Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

Székhely: Esztergomi út 48.

Biztosításközvetítői felügyeleti nyilvántartási szám (magán/céges) : 105020801209/208022150347

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői felügyeleti nyilvántartási szám : 22545004

 1. Az OVB felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.)
 2. Az OVB és a biztosításközvetítésben részt vevő megbízott / természetes személy, valamint a pénzügyi szolgáltatás közvetítői alvállalkozó adatai az MNB, mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében, illetve a pénzpiaci közvetítők nyilvántartásában szerepelnek. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján: MNB honlapján oly módon, hogy abban az OVB-nek és (i) az általa biztosításközvetítésre megbízott gazdálkodó szervezetnek, valamint az ennek keretében tevékenységet végző természetes személynek aktív státuszúnak kell lennie; (ii) az OVB pénzügyi szolgáltatás közvetítői alvállalkozójának szerepelnie kell.
 3. Az OVB nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosítóban, melynek termékeit közvetíti. Az OVB-ben nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosító vagy anyavállalata, amelynek termékeit közvetíti.
 4. Az OVB biztosítja, hogy az Ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek az OVB vagy az általa megbízott, közvetítői tevékenységben részt vevő gazdálkodó szervezet / természetes személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszukat szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhessék. A panaszt az OVB a mindenkori jogszabályi előírások és a panaszkezelési szabályzata szerint kezeli és bírálja el. A panasz – annak jellege szerint – előterjeszthető továbbá:
  • A Felügyeletnél (Magyar Nemzeti Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9, telefonos elérhetőség: +36/80/203-776, internetes elérhetőség: www.mnb.hu/fogyasztovedelem, levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.),
  • A Pénzügyi Békéltető Testületnél (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9, telefonos elérhetőség: +36/80/203-776, internetes elérhetőség: www.mnb.hu/bekeltetes, levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 172.)
  Illetve lehetőség van bírói út igénybe vételére. A panasztétel lehetőségével és a panaszügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz az OVB Panaszkezelési Szabályzata, mely elérhető a www.ovb.hu honlapon.
 5. Az OVB (i) biztosításközvetítői szakmai tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az a biztosító köteles helyt állni, amely termékének közvetítése során az OVB a tevékenységével vagy mulasztásával a kárt okozta; (ii) pénzpiaci közvetítői tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé maga tartozik helyt állni.
 6. Az OVB (i) biztosításközvetítői tevékenységet végez, melynek során a Bit. 4. § (1) bekezdésének 34. b) pontja szerint függő biztosításközvetítőként (többes ügynökként) egyidejűleg több biztosítóval fennálló jogviszonya alapján azok egymással versengő termékeit közvetíti, a www.ovb.hu honlapon felsorolt biztosítók nevében járhat el és az ott felsorolt biztosítási termékek terjesztésére van jogosultsága. Az OVB illetve a megbízásából eljáró gazdálkodó szervezet vagy természetes személy kizárólag a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése esetén nyújt tanácsadást; (ii) a pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ideértve a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet is) során Hpt. 10. § (1) bekezdésének bb) pontja szerint független közvetítőként (többes ügynökként) a www.ovb.hu honlapon felsorolt biztosítók és pénzügyi intézmények nevében / megbízásából jogosult eljárni; az OVB hiteltanácsadást nem végez.
 7. Az OVB, illetve a megbízásából eljáró gazdálkodó szervezet és természetes személy a pénzügyi szolgáltatás, illetve biztosítási termék közvetítése során az Ügyféltől díjat vagy díjelőleget, illetve a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehet át, semmilyen díj beszedésére, készpénz átvételére, illetve általánosságban pénzkezelésre semmilyen formában nem jogosult. Az OVB (i) biztosításközvetítőként a biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást; (ii) pénzpiaci többes ügynökként a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el, ennek megfelelően a megbízó pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap, melynek összege jelen tájékoztatás időpontjában nem ismert, a tényleges díj – jelzáloghitel közvetítése esetén – a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni. Az OVB tájékoztatja a fogyasztót, hogy kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. Az OVB a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.
 8. Az OVB a biztosítókkal kötött megállapodása alapján képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, kizárólag biztosításközvetítői tevékenységet végez, a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni nem jogosult.
  Az OVB a biztosításközvetítői tevékenységével kapcsolatos egyéb (a Bit. 152. § (1)-(2) bekezdéseiben - ide nem értve a 152. § (1) bekezdés e)-g) pontjait -, a 153. § (1)-(2a) bekezdésében és a 155. §-ban foglaltak szerinti) tájékoztatási kötelezettségeit az ajánlattétel során teljesíti.