Adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére

Ezen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint Adatkezelővel közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötni szándékozó személyek (e dokumentumban a továbbiakban: Érdeklődők) személyes adatai kezelése során érvényesülő szabályokat. Az OVB fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy erről az Érdeklődőket(érintetteket) kellő időben értesíti.

Jelen dokumentum célja a tömör, világos és közérthető tájékoztatás, a leírtakkal kapcsolatban további részletes információkat (ideértve az egyes fogalmak magyarázatát, az adatkezelés során érvényesülő alapelveket, vonatkozó jogszabályokat) tartalmaz az OVB Adatkezelési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat), mely nyomtatott formátumban elérhető az OVB székhelyén, illetve elektronikus formátumban elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon.

1. Tájékoztatás az adatkezelőről és elérhetőségeiről

OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-724845, Adószám: 13231796-2-41, Képviseli: Jánosi Gergely és Papp Ádám ügyvezető, e dokumentumban a továbbiakban: „OVB” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő elérhetőségei adatkezelési ügyekben - e-mail: adatvedelem@office.ovb.hu, telefon: 1/231-0670, levelezési cím: a székhely címével megegyező.

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama

Részletesen lásd a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét.

3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A jelentkezés során kezelt személyes adatok megismerésére az OVB munkavállalói, valamint a közvetítői tevékenység közreműködőkénti ellátására megbízási szerződést kötött személyek (a továbbiakban: „OVB Tanácsadók”), mint adatfeldolgozók jogosultak. Az OVB Tanácsadók adatai a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásban ellenőrizhetők, mely elérhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon.

4. Az Érdeklődő, mint érintett jogai

Az OVB számára kiemelten fontos, hogy az Érdeklődők megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintettként megillető jogokról. Az alábbi felsorolás nem teljes körű, az egyes jogosultságokról és azok gyakorlásának szabályairól további részletes tájékoztatást tartalmaz a Szabályzat.

4.1. A hozzáférés joga: az Érdeklődő, mint érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait az OVB kezeli –e, és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a Szabályzatban felsorolt információkhoz.

4.2. Helyesbítéshez való jog: az Érdeklődő jogosult kérni az OVB-től a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését, melyet az OVB a Szabályzatban leírtak szerint, indokolatlan késedelem nélkül elvégez.

4.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Érdeklődő jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érdeklődő jogosult kérni az OVB-től a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, melyet az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül elvégez az ott részletezett feltételek fennállása esetén.

4.5. A tiltakozáshoz való jog: az Érdeklődő jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az OVB az adatokat saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, vagy az profilalkotáson alapul. Az Érdeklődő v tiltakozása – és a Szabályzatban leírt feltételek megvalósulása - esetén az OVB a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog: hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érdeklődő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az OVB-től megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását, melynek az OVB a Szabályzatban leírt módon, indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

4.7. A hozzájárulás visszavonásának joga: minthogy az Érdeklődő adatainak kezelésére az Érdeklődő hozzájárulása alapján kerül sor, jogosult azt bármely időpontban visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

4.8. Jogorvoslathoz való jog: az Érdeklődő jogainak megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, Honlap: https://www.naih.hu) vagy jogait bírósági úton érvényesítheti.

5. Az Az OVB által végzett, jelen szabályzatban meghatározott adatkezelés során automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) nem történik.

Az Érdeklődőt felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok helyességéért, pontosságáért, és viseli a téves vagy hamis adatszolgáltatás következményeit.

1. sz. Melléklet az „OVB adatkezelési tájékoztató tanácsadói tevékenység iránt érdeklődők részére” elnevezésű dokumentumhoz: a személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama - további részletes információk (az egyes fogalmak magyarázata, az adatkezelés során érvényesülő alapelvek, vonatkozó jogszabályok, stb.) találhatóak az OVB Adatkezelési Szabályzatában.

Adatkezelés típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Közvetítői karrier iránt érdeklődők személyes adatainak kezelése

Adatok felhasználása az érdeklődővel történő kapcsolatfelvételhez és a kiválasztási folyamat lebonyolításához

GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulása

megszólítás, vezetéknév, keresztnév, születési év, irányítószám, település, e-mail cím, önéletrajzban szereplő adatok

A megkeresés céljának teljesüléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig